«بازداشت‌ها هرگز آنها را بە اهدافشان نخواهد رساند»

طی روزهای گذشتە تعداد بسیاری از خانوادەهای دادخواە بازداشت شدند، عصمت طالبی از اعضای دادخواهان خاوران می‌گوید بازداشت‌ها آنها را بە اهدافشان نخواهد رساند و ما دادخواهان خاوران حامی و پشتیبان دادخواهان کنونی هستیم.

شهلا محمدی

مرکز خبر- جنبش دادخواهی در ایران روز بە روز گستردەتر می‌شود و زنان اکنون پیشگام دادخواهی هستند. مادرانی کە فرزندانشان را از دست دادەاند اکنون ادامە دهندەی مبارزات آنان هستند. در روزهای و ماەهای اخیر اما خانوادەهای دادخواە تحت فشار قرار گرفتەاند و در روزهای اخیر نیز بازداشت‌های گستردەای در سرتاسر ایران انجام شد. مثل ‌همیشە رسانەهای وابستە بە حکومت طی سناریوهای تکراری خانوادەهای دادخواە و مادرانی سیاەپوش فرزندانشان هستند را اغتشاشگر و وابستە بە دولت‌های خارجی خواندند.

خبرگزاری زن بە منظور بررسی دلایل تحت فشار قرار دادن خانوادەهای دادخواە مصاحبەای اختصاصی با عصمت طالبی عضو خانوادەی دادخواە خاوران انجام دادە است.

 

«مادران دادخواهان هیچ‌گاه از مبارزاتشان عقب‌نشینی نکرده‌اند»

عصمت طالبی با اشارە بە تجارب دادخواهان خاوران بە دلایل رژیم ایران برای تحت فشار قرار دادن خانوادەهای دادخواە پرداختە و می‌گوید: «برای هر کدام از ما دوران خاطراتی هستش و ما هم درگیر همچین مسائلی بودیم و اکنون هم هستیم، مادران خاوران از همان اوایل انقلاب برای دادخواهی مبارزە کردند و هیچ گاە عقب‌نشینی نکردند. رژیم در تنگنای مسائل اقتصادی و معیشتی قرار گرفتە است و بە همین دستگیری افراد و کنشگران اجتماعی کە دادخواە هستند روی آوردە است».

وی با اشارە بە فضای وحشتناکی کە اکنون رژیم جمهوری اسلامی برای دادخواهان تنگ کردە می‌گوید: «امیدوارم رژیم پس از ۴۴ سال بداند کە مردم در طول این مدت عقب‌نشینی نکردە و برای رسیدن بە آزادی و حقوق خود همچنان مبارزە می‌کنند».

در ادامە می‌افزاید: «مادران خاوران خود را همدرد دیگر مادران دادخواە می‌دانند و ما همیشە در کنار دیگر دادخواهان هستیم همیشە بە هم وصل خواهیم بود و در آیندە نیز نقش مهمی در این مملکت خواهیم داشت. می‌دانیم کە دادخواهان چە دادخواهان خاوران و چە مادران دادخواە کنونی باشە ما بە صورت زنجیرەای وصل هستیم و همدرد هستیم و همپا با همدیگر برای این دادخواهی تلاش خواهیم کرد».

وی معتقد است از آنجایی کە وضعیت اقتصادی و معیشت وحشتناک هستش و هر روز بخشی از مردم در بی‌ثباتی اقتصادی قرار می‌گیرند بە این دلیل هستش کە رژیم برای بقای خودش کە نفس‌های آخرش را می‌کشد بە مردم و دادخواهان، تظاهرکنندەها، اعتراض‌های بازنشستگان، معلمان، کارگران و گروەهای مدنی، چون می‌داند قدرتش کاستە شدە و دیگر مردم تن نمی‌دهند بە فشارهای آنها حملە می‌کند.

 

«روزی خواهد رسید که در دادگاه مردمی، خانئان را به محاکمه بکشیم»

عصمت طالبی، همچنین با اشارە بە سخنان اخیر خامنەای کە گفتە بود «همان خدای دهەی شصت خدای اکنون است» می‌گوید: می‌خواهند همان کشتارهای وحشتناک را تکرار کنند ولی دیگر نخواهد توانست چون  قدرت آنها سلب شدە و تودەی عظیم مردم از رژیم نفرت دارند، بە این دلیل تنها قدرتی کە دارە دستگیری است.

از سویی برخی از عوامل رژیم اخیرا بە کشتارهای دهەی ۶٠ اعتراف کردەاند و عصمت طالبی اقرار آنها بر کشتارهای دهەی شصت را دال بر سلب قدرت آنها می‌داند کە اینچنین می‌خواهند مردم را تهدید کنند.

در ادامەی سخنان خود تاکید می‌کند: «بازداشت‌ها هرگز آنها را بە اهدافشان نخواهد رساند، ما دادخواهان خاوران تجربە داریم در دهەی شصت هم کە کشتارهای وحشتناکی انجام شد بە عناوین مختلف ما رو دستگیر می‌کردند بازداشت و زندانی می‌کردند و ما توانستیم با چنگ و دندان خاوران را نگە داریم».

وی امیدوار است بازداشت‌ها خانوادەهای دادخواە را در رسیدن بە هدف خود کە همان دادخواهی است منحرف نکند و می‌افزاید: امیدوارم خانوادەهای دادخواە کنونی همچنان مصمم بر هدف خود پایدار بمانند و امیدوارم همە با هم بە هدف برسیم، روزی برسد کە ما در دادگاەهای مردمی بتوانیم این خائنان را بە محاکمە بکشیم.

 

«با کشیدن دیوار بتنی، نظام ایران نمی‌تواند منکر جنایات خود شود»

در مورد دیوارکشی اطراف خاوران عصمت طالبی می‌گوید: همە اطلاع دارند کە در عرض این دو سە ماە اخیر یک دیوار بتنی تقریبا ٣ متری و ۵ ستون کە دوربین بە آن وصل است گذاشتەاند تا بە خیال خود مادران و یا خانوادەهایی کە هفتەای یک بار بە آنجا می‌رفتند و گل می‌گذاشتند را کنترل کنند.

وی تاکید می‌کند با دیوار کشیدن بتنی نمی‌توان منکر جنایات خود شوند و ادامە می‌دهد: حمید نوری هم اکنون دارە در دادگاە حکم می‌گیرد و دادگاە سوئد درخواست حکم ابد دادە است و امیدوارم این حکم تایید شود، هرچقدر هم بخواهند هرگز نمی‌توانند خاوران‌ها را دیوار بتنی بکشند، با چنین کارهایی کشتار‌های وحشتناکی کە حکومت در عرض این چندین سال انجام دادە است را نمی‌توانند حذف کنند.   

وی می‌گوید: از سویی اینکە دادخواهان و مادران دستگیر شدند متاثر شدم و از سویی هم قدرت گرفتم و بە آنها می‌گوییم همیشە قدرتمند باشند و پشت شما خواهیم بود و همیشە شما هستیم.

در آخر این مادر دادخواە بە اعتراض زنان و کمپین حجاب بی‌حجاب اشارە کردە و می‌گوید: اخیرا  زنان ما بە خاطر حجاب بە پا خواستەاند نسبت بە پوشش حجابی کە جمهوری اسلامی بە آنها تحمیل کردە، اعتراض کردند. امیدوارم این جوانان و زنان همچنان موفق باشند، ما موفق هستیم و جمهوری اسلامی نمی‌تواند کاری انجام دهد. این زنان ما واقعا زنان مبارزی هستند و خوشحالیم کە ما هم بتوانیم از آنها حمایت کنیم.