سیاست

«درگیری‌های عراق بین احزاب و برای به دست آوردن کرسی و منافع خودشان است»

سهیلا اعصم، فعال عراقی با اشاره به این موضوع که درگیری‌های عراق میان مردم نیست، فقط احزاب سیاسی برای رسیدن به منافع خود و رسیدن به کرسی‌های پارلمان در حال جنگیدن با هم هستند.

کارواقتصاد

رنج روزمره‌ی زنان دستفروش در خیابان‌های تهران

زنان دستفروش خیابان‌های تهران کە بیشتر آنها از شهرستان‌ها بە تهران آمدەاند و دستفروشی تنها راهی است کە می‌توانند مخارج خود را بە دست آورند، از دردهای مشترکشان از پول زوری که نیروهای سد معبر از آنها می‌گیرند تا آزار جنسی کلامی برخی از مردان سخن می‌گویند.