سیاست

اهمیت بی‌طرفی و تحلیل دقیق در تحلیل‌های سیاسی

تحلیل دقیق وضعیت سیاسی لیبی ضروری است، اما برغم حضور فزاینده تحلیلگران سیاسی بر صفحات تلویزیونی این کشور، شاهد یک نابرابری جنسیتی فاحش در این حوزه هستیم و حضور زنان در عرصه تحلیل سیاسی، به نسبت، هنوز هم بسیار محدود است.

فرهنگ و هنر

شاعرانی که نقش زنان مراکشی در نبردهای تاریخی را زنده می‌کنند

در گستره‌ی شعر و هنر، فاطمه معیزی، هنرمند مراکشی، موضوعات مرتبط با زنان و انسانیت را به صحنه‌ی آثار خود کشیده است. او به عنوان یکی از صداهای معتبر، به‌طور عمیقی از میراث و فرهنگ دیرینه‌ی مراکش الهام می‌گیرد.