سیاست

مرهمی برای درد قربانیان شیمیایی سردشت نیست

بمباران شیمیایی شهر سردشت بە عنوان یکی از جنایت‌های رژیم بعث در تاریخ این رژیم است کە هنوز هم شهروندان این شهر از آن رنج می‌برند. مریم ملکاری از مصدومین شیمیایی سردشت است و از وضعیت نامناسب خود و خانوادەاش سخن می‌گوید.

کارواقتصاد

گیوه و نقطه‌کوبی هنر سرور و شادی اهل سنه[سنندج]

این روزها علاقە به کارهای سنتی و هنری در بین زنان زیاد شدە و زنان با آگاهی به اینکه می‌توانند از هنرشان درآمدی هم داشته باشند روز به روز بیشتر وارد بازار کار می‌شوند و از دسترنج و هنر خودشان لذت می‌برند.