سیاست

«راه‌حل و تغییر با قدرت خلق شکل خواهد گرفت»

زنان اعضای شورای سوریه دموکراتیک در خصوص اهداف مؤسسه با اشارە بە اینکه ۵٠ درصد از زنان در مرکز تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند، اظهار کردند: راه‌حل‌ها و تغییرات با قدرت خلق صورت می‌گیرد.