قاتل سدا کورت هنوز دستگر نشدە، او از اعضای طریقت گیلانی است

ارجان آکاش قاتل سدا کورت پس از ٢ سال هنوز دستگیر نشدە است، سازمان‌های زنان اعلام کردند پروندەی ارجان مثلث فساد پلیس- مواد مخدر و طریقت را بە خوبی نشان می‌دهد.

الیف آکگول

 

استانبول- ششمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندەی قتل سدا کورت که در سال ٢٠١٩ توسط ارجان آککاش در آوجیلار استانبول به قتل رسید، در یازدهمین دادگاه کیفری عالی باکرکویی برگزار شد. زنان نتوانستند در این جلسە حضور یابند اما جلو دادگاە تجمع کردە بودند. وکیل خانوادەی سدا در مصاحبە با خبرگزاری ما گفت تا هنگامی کە قاتل تحویل دادگاە دادە نشود آنها بە مبارزات خود برای دستیابی بە عدالت ادامە خواهند داد.

زنان همچنین قبل از ششمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندەای که در یازدهمین دادگاه کیفری عالی باکرکویی با درخواست حبس ابد برای قاتل، ارجان آککاش آغاز شد، شهادت دادند. زنان در بیانیەی خود اظهار داشتند: قاتل ارجان آککاش بیش از ٢ سال است کە مورد حمایت قرار دارد و  دستگیر نمی‌شود. این پرندە نشان می‌دهد کە چگونە پیمان‌نامەهای بین‌المللی از جانیان حمایت می‌کند. قوانینی که زنان را آسیب‌پذیر می کند رابطەی فاسد مثلث پلیس-قاچاق مواد مخدر و طریقت است.

قاضی دادگاە در مورد درخواست وکیل کە خواهان اقدام برای بازگرداندن قاتل شدە بود، گفت روابط خارجی وزارت دادگستری اقداماتی انجام دادە است اما تاکنون از سوی گرجستان پاسخی دادە نشدە است.

جلسەی بعدی رسیدگی بە پروندە در انتظار پاسخ وزارت دادگستری در مورد استرداد ارجان آککاش بە ٢٧ اکتبر ٢٠٢٢ موکول شد.

 سدا کورت در ۴ نوامبر ٢٠١٩ در محله آوجیلار استانبول توسط ارجان آککاش که با او ازدواج مذهبی داشت در مقابل چشمان ٢ فرزند خردسال و مادرش با ضربات چاقو کشته شد. ارجان آککاش از اعضای طریقت گیلانی و همچنین فروشنده‌ی مواد مخدر است. ارجان آککاش علیرغم اینکه سابقه‌ی کیفری متفاوتی داشت اما پس از قتل بازداشت نشد. او در روز قتل بدون هیچ مشکلی کشور ترکیە را ترک کرد. با فشار سازمان‌های زنان در سومین جلسەی رسیدگی بە پروندە‌ی دادگاە حکم تعقیب و استراد وی را صادر کرد. با این حال ارجان آککاش که گفته می‌شود با هواپیما به گرجستان منتقل شده، هنوز استرداد نشده و در دادگاه حاضر نشده است.