فرنگیس مظلوم راهی زندان اوین شد

فرنگیس مظلوم فعال مدنی، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین، راهی زندان شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز سەشنبە ١١ مرداد ١۴٠١، فرنگیس مظلوم فعال مدنی، برای گذراندن دوران محکومیت ١٨ ماهەای کە بر وی تحمیل شدە است، راهی زندان اوین شد.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شدە فرنگیس مظلوم پیشتر، طی ابلاغیەای بە شعبەی ١ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدە بود. این در حالی است کە اواخر سال گذشتە پزشکی قانونی عدم تحمل زندان وی را تأیید کردە و دادسرا برای وی جریمەی نقدی تعیین کردە بود، اما مجدد این حکم تغییر کرد و فرنگیس مظلوم راهی زندان شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است، فرنگیس مظلوم با وجود بیماری‌های متعدد و بلاتکلیفی، نتوانستە است روند درمان خود را طی کند و در ماە گذشتە بە علت احضارهای مکرر و استرس‌‌های ایجاد شدە در راە پزشک قانونی و زندان اوین، دچار سکتەی مغزی شدە و چند روز در بیمارستان مهرپرند تحت مراقبت‌های پزشکی بودە است.