بورجو چلیک: از مرکز مانع آزادی آیسل توغلوک می‌شوند

بورجو چلیک نمایدەی سابق حزب دمکراتیک خلق و وکیل دادگستری گفت: «عدم موافقت با آزادی آیسل توغلوک کە مبتلا بە زوال عقل است بی وجدانی و غیر قانونی است.»

مدینە مامد اغلو

موش- بر اساس دادەهای IHD برای سال ٢٠٢٢، ١۵١٧ زندانی بیمار با وضعیت وخیم در ۶۵١ زندان ترکیە وجود دارد در حالی کە این تعداد روز بە روز در حال افزایش است اما اغلب بە دلیل نگرش‌های خودسرانە از حق زندگی و سلامت محروم می‌شوند. سیاست اعمال شدە بر سیاستمدار کورد آیسل توغلوک کە با وجود زوال عقل آزاد نشدە است بە وضوح سیاست‌‌های اجرا شدە در زندان را برجستە می‌کند.

بورجو چلیک نمایندەی سابق حزب دمکراتیک خلق و وکیل آیسل توغلوک در این رابطە گفت: «نقض حقوق و آزادی زندانیان بیمار مشکل اصلی در ترکیە است. هیچ اقدامی برای این مشکل برداشتە نشدە و مسئولان در مورد آیسل توگلوک سکوت کردەاند، آیسل دوست ما است زنی کە نقش مهمی در سیاست داشت او اولین رئیس ما و بە عبارتی زنی بود کە اولین پیروزی‌‌هایش را بە دست آورد،آیسل توغلوک با کنار گذاشتن اقدامات ناعادلانە و غیرقانونی بازداشت دو سال است کە با یک بیماری سخت مبارزە می‌كند. در واقع ما نمی‌دانیم وضعیت بیماری او، غیرقانونی بودن و عدم آزادی او را چگونە ارزیابی کنیم، در صورت انجام قانون چە باید گفت.»

 

«کلیەی درخواست‌‌ها رد خواهد شد»

بورجو چلیک با اشارە بە اینکە اولین درخواست برای ملاقات با آیسل توگلوک در زندان ارائە شدە است اما از مرکز مانع آزادی وی می‌شوند گفت: «شرایط آزادی یا کنترل وجود دارد اما با وجود قانونی بودن اجرا نمی‌شود. انجام چنین سیاستی غیر انسانی و غیر قانونی است.»