آزادی شلیر احمدی با تودیع قرار وثیقە

شلیر احمدی شهروند کورد اهل مهاباد با تودیع قرار وثیقە آزاد شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شلیر احمدی اهل روستای قزلقوپی مهاباد پس از ٨۴ روز زندان،  با تودیع قرار وثیقە آزاد شد.

شلیر احمدی فرزند مصطفی، ٢۵ اسفند ١۴٠١،  بدون ارائەی حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە یکی از بازداشتگاەهای شهر اورمیە منتقل شدە بود، وی در مدت بازداشت از دسترسی بە وکیل و دیدار با خانوادە محروم بودە است.

شلیر احمدی متأهل و مادر دو فرزند می‌باشد، وی کە بە بیماری سرطان مبتلاست در زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی محروم بودە است.