یورش شکارچیان مسلح بە تالاب میانکالە و سکوت نهادهای امنیتی

منابع محلی استان‌های مازندران و گلستان از یورش شکارچیان مسلح و نقاب‌دار بە این منطقە و هدف قرار دادن پرندەهای مهاجر و محیط‌بانان خبر می‌دهند.

 

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، بە نقل از منابع محلی استان‌های مازندران و گلستان، مردان نقاب‌دار شکارچی بە تالاب بین‌المللی میانکالە و سواحل آشورادە یورش بردەاند.

براساس این گزارش شکارچیان با صورت‌های پوشیدە و سلاح گرم بە سواحل آشورادە یورش بردە و پرندگان مهاجر این منطقە را قتل‌عام کردە و محیط‌بانان را نیز مورد هدف شلیک قرار می‌دهند.

در حالی کە این خبر توسط منابع محلی و فعالین حوزەی محیط زیست مازندران و گلستان بە صورت گستردە انعکاس یافتە است، اما تاکنون نهادهای امنیتی و قضایی مازندران و گلستان نسبت بە این موضوع واکنشی نداشتەاند!

حملەی این گروە از شکارچیان بە محیط زیست استان‌های مازندران و گلستان و هدف قرار دادن محیط‌بانان در حالی است کە پیشتر محیط بانانی کە از خود در برابر حملات شکارچیان دفاع کردەاند از سوی نهادهای قضایی بە اشد مجازات و حتی اعدام محکوم شدەاند!