درە‌ی گودرن نیز بە زودی همانند دیگر اماکن تاریخی کوردستان زیر آب خواهد رفت

بسیاری از اماکن تاریخی بە دلیل سدسازی‌های بی‌رویە نابود می‌شوند، مکان‌هایی همانند حسن‌کیف، کە هزاران سال قدمت دارند با سیاست‌ سدسازی زیر آب رفتند، درە‌ی گودرن کە بەدلیل قدمت تاریخی و طبیعت زیبایش سالانە پذیرای هزاران گردشگر از نقاط مختلف است، بە زودی زیر آب خواهد رفت.

 

بسیاری از اماکن تاریخی بە دلیل سدسازی‌های بی‌رویە نابود می‌شوند، مکان‌هایی همانند حسن‌کیف، کە هزاران سال قدمت دارند با سیاست‌ سدسازی زیر آب رفتند، درە‌ی گودرن کە بەدلیل قدمت تاریخی و طبیعت زیبایش سالانە پذیرای هزاران گردشگر از نقاط مختلف است، بە زودی زیر آب خواهد رفت.

 

مدینە مامداوغلو

 آمد-  جغرافیای کوردستان کە با تاریخ و زیبایی‌هایش شناختە شدە است قربانی سیاست پلید سدسازی می‌شود، آنها با سدسازی‌های بی‌رویە خواهان نابودی درە‌ی گودرن هستند همانگونە کە حسن‌کیف را نابود کردند.

این درە‌ی تاریخی بین شهرهای فارقین، پاسور و هازرو قرار گرفتە است و قرار است بە عنوان بخشی از پروژە‌ی جنوب شرقی آناتولی زیر آب برود و نابود شود.

  

درە با تاریخ و طبیعتش نابود می‌شود

پروژە‌ی سد فارقین کە تاکنون ٧٠٪ آن بە پایان رسیدە است با شتاب هرچە بیشتر در حال تمام شدن است، حدود ۵٠ روستا در مناطق فارقین، پاسور، هازرو و لیجه و مهمتر از همە کل درە‌ی گودرن یک منطقە‌ی تاریخی و طبیعی زیر آب می‌رود. درە‌ی گودرن با قدمت تاریخی هزاران سالە، طبیعت غنی و ساختار فرهنگی یکی از میراث‌های جهانی است.

  

براساس برنامە‌ریزی انجام شدە سال ٢٠٢٢ سد تکمیل خواهد شد

این درە کە با پایان سد، زیر آب خواهد رفت سالانە پذیرای هزاران گردشگر جهانی و داخلی است، مردم منطقە بە ساخت سد اعتراض می‌کنند و روستاییانی کە سدسازی زندگی آنها را تهدید می‌کند هنوز زمین‌های کشاورزی خود را نفروختەاند، سد در دست ساخت سال ٢٠٢٢ تکمیل خواهد شد.

 

 اماکن تاریخی کە قبل از درە‌ی گودرن زیر آب رفتند

 

خلفتی: روحا

این روستا کە قبلا زیر آب بود، بر روی رودخانە‌ی فرات با خانەهای سنگی و خیابان‌های با سنگ آرناووت ساختە شدە بود و چشم‌گیرترین منظرەی روستای شاوشان منارەی مسجد بود کە اکنون بخشی از این منارە زیر آب نمایان است.

 

گیل: آمد

 گیلِ آمد (دیاربکر) کە اکنون زیر آب سد دجلە رفتە است، در این درە شهری کە متعلق بە آشوریان است، غار‌ها، حمام‌ها، مقبرەی پادشاهان ومکان‌هایی کە زمانی محل زندگی انسان بودە است اکنون تنها در عکس‌های قدیمی دیدە می‌شوند. شهری کە بە شهر پیامبران شناختە شدە و گمان می‌رود مقبرەی ١٠ پیامبر کە نام آنها در قرآن امدە است در این شهر باشد و بە همین دلیل سالانە تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی از این شهر تاریخی دیدن می‌کردند و یکی از مهمترین مناطق گردشگری و فرهنگی آمد است.

درەای کە از لحاظ تاریخی میزبان تمدن‌های مختلف بودە است، کاخ‌های آشوری و بسیاری از غارهای باستانی و تصاویر پادشاهان وجود دارد، این مکان تاریخی ٢٠ سال پیش و با ساخت سد دجلە زیر آب غرق شد. 

 

حسن‌کیف: اِلح

سد ایلیسو نیز کە بە عنوان بخشی از پروژە‌ی جنوب شرقی آناتولی ساختە شد، شهر ١٢ هزار سالەی حسن‌کیف را بلعید، پس از تکمیل سد در سال ٢٠١٩ این شهر با بیش از ٢٠٠ روستا و مکان تاریخی زیر آب رفت، این سد ١٣۵ کیلومتر طول و ۴٠٠ متر عرض دارد و مابین شهرهای سیرت، ماردین، باتمان و آمد قرار گرفتە است.