«واکنش بە نقض حقوق روزنامەنگاران ضرورت است»

هر روزە در سطح جهان شاهد ایجاد محدودیت‌های وسیع برای روزنامەنگاران هستیم، روزنامەنگاران کوردستان نیز هموارە از سوی دولت‌های اشغالگر با محدودیت روبرو می‌شوند و آزادی بیان از سوی این دولت‌ها نقض می‌شود، اکنون حکومت اقلیم کوردستان نیز پیرو همان سیاست است.

شنیار بایز

سلیمانی- هموارە در سطح جهان روزنامەنگاران هنگام پوشش اخبار و انجام وظایف خود با موانع و محدودیت‌های وسیعی روبرو می‌شوند، آزادی بیان بە عنوان یکی از حقوق‌های اولیە هر فرد و بویژە روزنامەنگاران از آنها سلب می‌شود، حکومت اقلیم کوردستان نیز پیرو همان سیاست است و در سال‌های گذشتە شاهد دستگیری‌های وسیع روزنامەنگاران نیز بودەایم. 

٨ ژوئن پلیس ترکیە با یورش بە منازل روزنامەنگاران از جملە سردار آلتان ریاست مشترک روزنامەنگاران دجلە و فرات، صفیە اله‌گاش و گولشن کوچوک سردبیران خبرگزاری ژن نیوز و عزیز اوروچ سردبیر خبرگزاری مزوپتامیا اقدام بە بازداشت ٢١ روزنامەنگار و فعال رسانەای کردند. از سویی دفتر کار روزنامەنگاران نیز مورد حملە قرار گرفت و برخی از ابزار کار روزنامەنگاران خبرگزاری ژن نیوز ضبط شدند. 

در باشور (جنوب) کوردستان نیز همان سیاست دولت‌های اشغالگر علیە روزنامەنگاران برای سرکوب آنها پیرو می‌شود، روزنامەنگاران بسیاری در طول این سال‌ها ترور و زندانی شدەاند کە روزنامەنگاران زندانی در بهدینان نمونەای از آن هستند.  

زهرە علی روزنامەنگار اهل باشور کوردستان در مصاحبە با خبرگزاری زن تاکید کرد کە واکنش بە نقض حقوق روزنامەنگاران و محدودیت آزادی بیان ضرورت است چرا کە اقلیم کوردستان نیز پیرو همان سیاست است و علاوەبر گزارش‌های منتشر شدە در مورد نقض آزادی بیان در باشور کوردستان، در گزارش‌های جهانی نیز این ادعا ثابت شدە است کە آزادی بیان در اقلیم کوردستان هر روز محدودتر و شرایط برای روزنامەنگاران نیز بحرانی‌تر می‌شود.

 

«روزنامەنگاران بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بازداشت می‌شوند»

زهرە علی با اشارە بە این واقعیت کە سرکوب روزنامەنگاران تنها محدود بە بازداشت و ضبط ابزار کار آنها هنگام پوشش حوادث نبودە است تاکید کرد کە روزنامەنگاران در همە حال  و بە اتهام‌هایی همانند اقدام علیە امنیت ملی بازداشت و زندانی شدەاند و این در جامعەای کە ادعای دموکراسی دارد سوال‌برانگیز خواهد بود.

«در جوامع دموکراسی روزنامەنگاران باید اجازەی فعالیت و آزادی بیان داشتە باشند و بتوانند حوادث را آزادنە پوشش دهند».

وی همچنین تاکید کرد هنگامی کە فعالیت‌های روزنامەنگاران در راستای اهداف حاکمیت و منافع آنها نباشد، از سوی احزاب سیاسی مورد هدف قرار می‌گیرند و نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند بە بهانەهای مختلف آنها را بازداشت کنند چرا کە منافع خلق برای نیروهای امنیتی حائز اهمیت نیست و برعکس آنها نیز توسط احزاب سیاسی مدیریت می‌شوند و مدام برای سرکوب آزادی بیان جهت تامین منافع احزاب سیاسی تلاش می‌کنند. «در اعتراضات و تجمعات نیروهای امنیتی آنچنان کە برای سرکوب روزنامەنگارن تلاش می‌کنند برای متفرق ساختن معترضان تلاش نمی‌کنند در حالی کە انعکاس خواست‌های شهروندان بخشی از وظایف روزنامەنگاران است».

زهرە علی در پایان سخنان خود با اشارە بە  بازداشت ٢٠ روزنامەنگار در باکور (شمال) کوردستان گفت: «روزنامەنگاران در هر جای جهان در قالب وظایف رسانەای مورد سرکوب و خشونت قرار گیرند ما بە عنوان روزنامەنگاران باشور (جنوب) کوردستان آن را محکوم خواهیم کرد چرا کە روزنامەنگاری جز انعکاس واقعیات نیست.»