شهروندانی از شهرهای اصفهان، همدان، قم و قشم از تفرقەافکنی و دروغ‌های جمهوری اسلامی سخن گفتند

ایجاد تفرقە بین ملیت‌ها از جملە مهم‌ترین عوامل قدرت گرفتن جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب بود کە اکنون نیز با ایجاد انقلاب زنانە در ایران بە آن دامن می‌زند اما اکنون شهروندان معتقدند کە این تاکتیک سوختە است و رژیم بار دیگر نخواهد توانست در آن موفق شود.

سایدا شیرزاد، شهلا محمدی

مرکز خبر- ایجاد تفرقە بین ملیت‌ها و اتنیک‌های مختلف از جملە تاکتیک‌های حکومت‌های مرکزگرا است کە از این طریق تلاش می‌کنند ملیت‌ها را رودر روی هم قرار دادە و حاکمیت خود را قوی‌تر سازند، ترفندی کە رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای آغاز بە کار خود بە کار گرفت و بە بهانەهایی چون تجزیە‌طلبی تفرقە افکنی بین ملیت‌ها را دامن زد. در آن دوران رسانەها در اختیار حکومت مرکزی بود و خلق‌ها تنها از طریق روزنامەهای رسمی ایران می‌توانستند از اخبار دیگر شهرها و مناطق آگاهی یابند کە آن هم توسط خود رژیم کنترل شدە بود و دروغ‌پراکنی‌های رژیم در آن دوران تاثیرات منفی بسیاری بر جامعەی ایران داشت و حتی با دستور جهاد خمینی علیە کوردستان بیشتر شهرها بسیج شدند در این جهاد شرکت کردند.

این روزها با آغاز انقلاب بە رهبری زنان رژیم بار دیگر بە ترفند قدیمی خود روی آوردە و بار دیگر با ایجاد تخم تفرقە در بین ملیت‌ها تلاش می‌کند آنها را در برابر همدیگر قرار دهد. کشتار سیستان و بلوچستان را بە آزادی‌خواهان بلوچ نسبت دادە و قیام کوردستان را بە احزاب کوردی، از سویی تلاش می‌کند جوی اختناق و وحشت در شهرها ایجاد کند، قیام کنندگان را بە قتل می‌رساند و سناریوسازی می‌کند و آن را بە جوانان قیام کنندە نسبت می‌دهد. از این طریق تلاش می‌کند چنین نشان دهد با ایجاد هر قیام و انقلابی امنیت از بین خواهد رفت. شهروندانی از شهرهای مختلف ایران این روزها تلاش کردەاند بە کوردستان از جملە شهر سنندج سفر کنند اما پروپاگانداهای رژیم تا حدودی مانع آنها شدە بود.

خبرگزاری زن با تعدادی از شهروندان شهرهای مختلف ایران در مورد تاثیر پروپاگانداهای رژیم جمهوری اسلامی علیە کوردستان بر خود آنها مصاحبە انجام داد. این شهروندان از رعب و ترسی سخن گفتند کە رژیم در بین دیگر ملیت‌ها ایجاد کردە و از این طریق کوردها را بە تفرقە افکنی متهم می‌کند.

 

«فکر می‌کردیم با یک مشت آدم خونخوار طرفیم»

مهدی. ح (اهل و ساکن قم) در این مورد گفت: آخوندها یه جور از مردم کورد و سنندج حرف می‌زدند که ما فکر می‌کردیم با یک مشت آدم خونخوار طرفیم. آنها می‌گفتند که منازل کوردها بوی بدی دارد و تنها خودشان می‌توانند آن را تحمل کنند. مجازی با یک پسر سنندجی آشنا شدم و ٢ سال طول کشید تا تصمیم بگیرم و بتوانم به سنندج بیایم. اولین باری که به سنندج آمدم یکی از دوستانم را با بدبختی راضی کردم همراهم بیاید. شب اول نوبتی می‌خوابیدیم مبادا سرمان را ببرند. شب بعد من ترسم کمتر شد اما دوستم همچنان می‌ترسید. سفر اولم خیلی خوش گذشت و من تصمیم گرفتم هربار به سنندج میایم یکی از دوستانم را بیاورم تا با مردم آنجا آشنا شوند.

امیر. ح (اهل و ساکن قم) نیز کە از کودکی با این پروپاگانداها آشنا بودە است در این مورد گفت: آخوندها از بچگی به ما می‌گفتند اهل سنت جان هیچ کس برایشان مهم نیست و راحت کسی که با آنها مخالفت کنند را می‌کشند و برای همین همیشه خانه‌هایشان بوی خون می‌دهد. ما فکر می‌کردیم مردم سنندج همگی گوشت خام می‌خورند و منازلشان همیشه خونین و شلخته است و توی خرابه‌ها زندگی می‌کنند.

فاطمه. ق (اهل و ساکن همدان) نیز از دروغ‌هایی کە روزهای اخیر در مورد شهرهای کوردستان در دیگر شهرها شایع شدە سخن گفت: بچه که بودم فکر می‌کردم مردم سنندج آدم‌های خشنی هستند اما الان مطمئنم از ما همدانی‌ها مهربان‌تر و شادترند. در اعتراضات اخیر هم به ما گفتند که مردم سنندج همگی اسلحه دارند و به ماموران حمله می‌کنند و حتی مردمی که با آنها موافق نیستند را می‌کشند.

 

«به ما شیعیان گفتند که اهل سنت هیچ اعتقادی ندارند و فقط به فکر کشتن مردم هستند»

پروانه. ا (اهل و ساکن همدان) هم با تایید سخنان دیگر شهروندان می‌گوید کە دیگر این دروغ‌ها را باور نمی‌کند: بچگی‌ها شنیده بودم که مردم سنندج همیشه در حال جنگیدن هستند و مردم بی گناه را می‌کشند. اما الان با وجود اینکه شنیدم مردم اسلحه به دست در خیابان‌ها حاضر می‌شوند ولی باور ندارم. چون برایم ثابت شده رژیم فقط می‌خواهد سنندج را ناامن نشان دهد و می‌دانم شلوغ است اما آنجا هم مثل بقیه‌ی شهرهای ایران است. حتی مردم سنندج از مردم همدان مهربان‌ترند و به فکر مردمشان هستند اما مردم همدان هرکس فقط به فکر خودش است.

علی. ح (نیروی ارتش و ساکن در قشم) نیز کە خود ارتشی است از دروغ‌هایی می‌گوید کە از بچگی بە گوشش آشنا بودە و اکنون نیز ادامە دارد: من شنیدم که مردم عرب و بلوچ و کورد هیچ چیز جز خودشان برایشان اهمیت ندارد و مخالفانشان را می‌کشند. به ما گفتند که همگی مردم اسلحه دارند. در اعتراضات اخیر هم به فرمانده‌های ما گفتند خود مردم طرفدار حزب‌ها اسلحه دست گرفتند و به خانه‌ی مردم در روستاها حمله می‌کنند.

امید. ا (ساکن اصفهان) از ترسی می‌گوید کە بە دلیل اجبار بە سربازی در سنندج با آن زندگی کردە است اما با وجود ترسی کە تجربە بە دروغ‌های حاکمیت پی بردە است: مردم اصفهان فکر می‌کنند مردم سنندج انقدر وحشتناک هستند که با پنبه سر آدم را می‌برند. آنهم به خاطر دوران جنگ است که اصفهانی‌ها به سنندج اعزام شدند و آنجا کشته شدند. به ما شیعیان گفتند که اهل سنت هیچ اعتقادی ندارند و فقط به فکر کشتن مردم هستند. تازه یکی از بستگان نزدیک خودم اعلام کرده که او اهل سنت را بیشتر قبول دارد. من وقتی گفتند مجبورم برای سربازی به سنندج بروم خیلی ترسیده بودم و تلاش کردم انتقالی بگیرم، اما بهتر شد که به سنندج رفتم چون آن موقع متوجه شدم که هرچیزی درباره‌ی مردم کورد گفتند اشتباه بوده است.

 

با تعاریفی کە از شهروندانی کە در ایران هستند شنیدیم با دو تن فعالینی کە در دوارن انقلاب خلق‌ها فعالیت سیاسی داشتەاند مصاحبە انجام دادیم و از خاطرات خود در آن دوران برایمان گفتند. آنها دلایل تفرقە افکنی بین خلق‌ها را مورد ارزیابی قرار دادە و تفاوت‌های آن دوران با قیام کنونی را نیز بررسی کردند.

در زیر گفت‌گوی خبرنگار خبرگزاری زن را با مهری رضایی عضو رهبری جامعەی زنان آزاد شرق کوردستان و شهرزاد ارشدی فمینیست و فعال سیاسی را مطالعە خواهید کرد. 

 

خانم مهری رضایی شما خاطرات خود را از دوران اوایل انقلاب بازگو کنید اینکە چگونە شد کە جمهوری اسلامی توانست در این حد تفرقە بین کوردستان و شهرهای دیگر ایران ایجاد کند. آیا واقعیت در کوردستان چگونە بود و در رسانەهای جمهوری اسلامی چگونە انعکاس می‌یافت؟

نخستین کاری کە خمینی انجام داد ایجاد تفرقە بین زن و مرد بود. اهرم دین را بە کار آورد و زنان را بردەی مردان کرد و زنان را خانەنشین کرد. بعد از اینکە در این مورد موفق شد و هرچند زنان هم با صدای بلند اعتراض کردند اما دیگر صدایشان شنیدە نمی‌شد چون تازە جامعە را از هم جدا کردە بودند. پس از قانون اساسی بود کە ملت کورد علیە آن بودند، قانونی کە اکنون از طریق آن افراد اعدام می‌شوند، کودکان ناچار بە ازدواج می‌شوند و ... اینها همە در قانون اساسی بود و کوردها بە آن رای ندادن و صندوق‌ها بدون حتی یک رای بە تهران بازگشت و این قهر در دل او افتاد و قهر خودش را بە جهاد تبدیل کرد. آن موقع بنی‌صدر امر کرد کە مثل ارتش دفاع از دین اسلام بند پوتین‌های خود را باز نکنید تا کوردستان را نابود کنید. وقتی جهاد علیە ملیتی اعلام شود فرقی ندارد زن باشی، کودک باشی یا جنگجو. آن موقع هم جوانان کورد مجبور شدند برای دفاع از شهر خود اسلحە دست بگیرند و این نبود کە قبل از قانون اساسی اسلحە بە دست بگیرند اما وقتی جمهوری اسلامی حملە را آغاز کرد دیگر انگار یک مملکت با یک مملکت دیگر در جنگ است و ما می‌دانیم کە بار اول شکست خورد و بار دوم باز با حیلە خواست گفت‌وگو کند. تا آن دوران کوردستان تحریم اقتصادی بود و از نظر اقتصادی بسیار مشکل داشت اما آزاد بود و شوراهای محلی ایجاد شدە بود و همە از هم دفاع می‌کردند. بە همین دلیل همەی افرادی کە در ایران تحت فشار بودند می‌آمدند بە کوردستان اما در حملەی دوم کە جمهوری اسلامی حملە کرد خلخالی را فرستاد و دادگاهی یک دقیقەای داشتند مثلا بە جایی حملە می‌کرد جوانان را جایی جمع می‌کرد  و می‌گفت بە من تعهد می‌دهید یا نە و اگر جواب نە بود مشخص بود کە همە را اعدام می‌کرد.

 

خانم شهرزاد ارشدی در دوران اعدام‌های دسته جمعی، اعلام جهاد خمینی علیه کوردستان و همه مسائل دیگری که وجود داشت  در رسانه‌ها این کشتار چگونه بازتاب پیدا می‌کرد؟

باید تأکید کنم دوران دفاع از ناموس در ایران گذشته و  زنان مبارز کورد و زنان ایران در حال حاضر بە قیام پیوستە و دیگه ناموس کسی نیستند. بنابراین زنانی که در خیابان‌ها هستند این جنبش را شروع کردە و با رهبری آن از همه مردم ایران دفاع می‌کنند.

در واقع کوردستان تسلیم دروغ های جمهوری اسلامی نشد و از همان روزهای اول شورا تشکیل دادە و در مقابل جمهوری اسلامی تا روز فرمان خمینی و حملە بە کوردستان ایستادند فردای آن روز روزنامه‌های تهران با تیترهای بزرگ و عکس‌های زیادی که زده بودند نوشتە بودند مردهای جوان داوطلب سربازی برای جنگ به کوردستان رفتند.

 

الان شرایط چگونه است؟ مردم ایران تحت چنین شرایطی با وجود اینکه رسانه‌ها تقریبا در دنیای بیرون از ایران آزاد است هر چند رسانه ملی و رسانه‌های دیگر در اختیار خود جمهوری اسلامی می‌باشد اما رسانه آزاد، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور وجود دارد که می‌توانند بر روند این انقلاب تاثیر بسیار زیادی داشته باشند. در این شرایط آیا باز هم جمهوری اسلامی و یا حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی باید و یا شاید تشکیل شود می‌توانند بر کوردستان مهر تجزیه طلبی بزنند یا اینکه می‌توانند بین ملیت‌ها و اتنیک‌های مختلف ایران تفرقه بیندازند و خودشان بتوانند حکومت کنند و این سرکوب‌ها را با چنین بهانه‌هایی ادامە دهند؟

 در واقع همەی دروغ‌های جمهوری اسلامی برای مردم آشکار شدە است و شاید مردم بە این فکر کنند اگر در ۴٣ سال پیش اتحاد داشتند، این همە اعدام، تجاوز و وقایع تلخ روی نمی‌داد. اکنون با مرگ ژینا دیوارهای بین جنسیت، ملیت، دین و همه اینها از هم پاشیدە شد و توجیە‌های جمهوری اسلامی برای مردم اهمیتی ندارد و هر اقدامی انجام دهد مردم  عکس آن را انجام می‌دهند. تنها چیزی کە نگران کنندە است این است کە ما در جمع دموکراسی بزرگ نشدە و ۴٣ قبل از آن هم در جمع دیکتاتوری بزرگ شدیم.

در واقع احزاب سیاسی این رهنمایی را بە هواداران خودشان می‌گویند کە همە باید در زیر یک پرچم تظاهرات کنند و این چیزی است کە احزاب سیاسی در اروپا بر مردم تحمیل می‌کنند همان سیاستی کە سال ۵٧ اجرا شد اکنون نیز در حال دوبارە شدن است. هر چند بیش از چند هفته است مردم در خیابان هستند و ایدوئولوژی، دین، رنگ و هیچ چیز دیگری برای آنان فرق نمی‌کند اما آنهایی که در اروپا هستند این یک رنگی را بر مردم تحمیل می‌کنند.

 

ما مشخصا با یک فرد از قوم مصاحبه انجام دادیم، ایشان یک ارتشی هستند و می‌گفتند که در ایران اینگونه اقوام یا اتنیک‌های دیگر مثل بلوچ ، کورد و عرب و دیگر ملیت‌ها را برای آنها افرادی قاتل و بی‌رحم تعریف کردە بودند، یه جوری آنها را برایشان تداعی کرده‌اند که هر انسان دیگری باشد شاید واقعا بخواهد علیه آنان مبارزه کند و شاید خودشان را هم مبارز میدان می‌دانستند اما الان کە رسانه‌های آزاد هستند البته به جز رسانەهای ملی ایران و آنهایی که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی هستند و اینکه رسانه‌های اجتماعی وجود دارد هنرمندان کورد و هنرمندان دیگر ملیت‌های ایران با همدیگر رابطه خوبی دارند. آیا واقعا در چنین شرایطی و با وجود تغییرات گسترده‌ای که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر سیاسی ایجاد شده بار دیگر ملیت‌های دیگر ایران این تفرقه افکنی را قبول خواهند کرد؟

ممکن نیست اتنیک‌های مختلفی که در سراسر ایران زندگی می‌کنند دوباره به گذشته برگردند فکر نمی کنم برای اولین بار در تاریخ  ایران که اگر خون از دماغ  یک بلوچ می‌ریزه تمام ایران صداش درمیاد و شاید  برای اولین بار است ما صدای بلوچستان ، مردم عرب و هر ملیتی را می‌شنویم.

 این جنبش زنان، دختران و پسران در ایران به قبل از مرگ ژینا امینی برنخواهد گشت ایران تغییر کرده و برای همین است که این جنبش فوق العاده است. جنبشی که دارد در ایران اتفاق می‌افتد سراسر جهان را مات و مبهوت کرده است. این نسل خود تغییر است بنابراین خود تغییر را نمی‌شود برگرداند. مردم تکلیف شان معلوم است مردم یک تغییر بزرگ می‌خواهند مردم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد، در ایران در همین جنبش‌ها رهبریت‌ها تشکیل می‌شود. رهبریت در درون این جنبش بزرگ و عظیم و انسانی و شریف تعیین می‌شود.

 

خانم شهرزاد شما بە عنوان یک فعال فمینیست نقش زنان را در این انقلابی که دارد ایجاد می‌شود  چگونه می‌بینید؟ آیا فکر نمی‌کنید که رهبری زنان است کە  این چنین اتحادی را در داخل ایران به وجود آورده و نقش زنان در این مقطع از زمانی که شما اشاره کردید که بسیاری از آقایان تلاش می‌کنند این انقلاب را برای خود مصادره کنند  نقش زنان باید چه باشد؟

در این ۴٣ سال زن‌های ایرانی سرکوب شدند اما ایستادن  و بزرگترین اعتراض ضد جمهوری اسلامی، اعتراض زنان بوده و این تداوم داشتە و به هر بهانه و روش‌های مختلف ادامه پیدا کرد و این بار در جنبش‌‌های مختلف این اعتراض زنان بە سمبل تبدیل شدە است. زن‌ها هستند که رهبری این جنبش را دارند. شعار ژن ژیان آزادی شعاری که برای همه مردم ایران است.

 

خانم مهری رضایی همانطور کە خانم شهرزاد هم اشاره کردند الان مردان در کنار زنان قرار گرفتند و واقعا این مبارزە کە در تمام دنیا زبانزد شده را دارند ادامه می‌دهند. بیش از ۴ هفته است که قربانی داده میشه دختران و کودکان که تلاش می‌کنند آزادی را  بەبه دست بیاورند آن هم در تحت لوای شعار ژن ژیان  آزادی.  الان نقش اتنیک‌های مختلف در ایران چی است؟ الان  چگونه باید این مبارزات اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی از کارگران گرفته تا وکلا، پزشکان، و فرقەهای مختلف  چگونه باید در کنار هم قرار بگیرند و این مبارزات را ادامه دهند؟

همه ملت مثل آدم ورزشکاری است که  خودش را آماده می‌کند تا در المپیک قهرمان شود و دیگر بە ۶ ماە قبل بر نمی‌گردد، مردم جوان ایران باید کاری کنند جمهوری اسلامی بر یک منطقە و شهر مشخصی تمرکز نکند و  مردم خود را سازماندهی کردە تا نظام حاکم  نتواند با دیکتاتوریت مردم را از هم جدا کند.

وقتی تو خاک زغال سیاهی است خیلی بهش فشار میاری الماس از آن بیرون می‌آید، جمهوری اسلامی با جهالت خودش اینقدر بە زن کورد فشار آورد تا از آن یک الماس ساخت و نە تنها در خاورمیانە  بلکه در تمام دنیا می‌درخشد و سیستم کاپیتالیسم را از هم می‌پاشد برای همین  بعید نیست این حکومتی که در انگلیس، فرانسه و آمریکا هستند ظاهرا در پشت ما باشند. در واقع  رهبر انقلاب، رهبر مردم، رهبر سازمان دادن مردم در همان دل مردم باید باشد.

شهرزاد ارشدی در سوال قبلی نتوانست سخنان خود را پایان دهد در پایان از او خواستیم کە سخن پایانی خود را بیان کند و ایشان این چنین سخن خود را پایان دادند.

چند روز پیش متنی مطالعە کردم کە نمی‌دانم از کیست اما کاملا در وصف شرایط کنونی ایران است. هیچ کس بە شما هشدار ندادە بود، زنانی کە پای دویدن‌شان را بریدەای دخترانی بە دنیا می‌آورند کە بال پرواز دارد.