آزادی نیلوفر حسینی و ریحانە انصاری‌نژاد با تودیع قرار وثیقە

نیلوفر حسینی شهروند بهائی و ریحانە انصاری‌نژاد فعال کارگری با تودیع قرار وثیقە از زندان آزاد شدند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز شنبە ١۵ مرداد ١۴٠١، نیلوفر حسینی شهروند بهائی کە در مرداد ماە سال جاری بازداشت شدە بود، با تودیع قرار وثیقە ۶۵٠ میلیون تومانی بە صورت موقت آزاد شد.

نیلوفر حسینی ٢٨ تیرماە سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و وسایل شخصی وی از قبیل موبایل را ضبط و با خود بردە بودند. هنوز از اتهامات واردە بە این شهروند بهائی اطلاعی در دست نیست.

همچنین ریحانە انصاری‌نژاد فعال کارگری پس از حدود سە ماە بازداشت با قید وثیقەی یک میلیارد تومانی بە صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

وی در ٢٢ اردیبهشت سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و بە بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شدە بود.