ترانە امروز: فریاد اتحاد

«فریاد اتحاد» سرودی از گروە موسیقی رستاک است کە سال گذشتە پس از قتل حکومتی ژینا امینی و برای فراخواندن خلق‌های ایران بە اتحاد منتشر کرد.