معلمان قراردادی بخشی از اعتراضات هستند و بە شدت از تبعیض رنج می‌برند

در این روزها کە اعتصاب در مدارس بە عنوان یک نافرمانی مدنی مورد توجە قرار گرفتە است و با تدوام آن انقلاب کلید می‌خورد معلمان قراردادی نیز بخشی از این اعتصابات هستند. آنها بە شدت توسط ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

دیلان محمدی

مهاباد- اعتصابات در مدارس کە از آغاز سال تحصیلی جاری کلید خوردە است همچنان ادامە دارد و بە عنوان یک نافرمانی مدنی در روند انقلاب تاثیر بسزایی دارد. این در حالی است کە طیف عظیمی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند. در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. همچنان معلمان توسط دولت و بخش خصوصی بە عنوان نیروی کار ارزان مورد بهرەکشی و استثمار قرار می‌گیرند.

ما با معلم قراردادی بە نام «آ.ب» در مورد مسائل و مشکلات آنها و اعتراضات اخیر در ایران و کوردستان گفت‌وگویی داشتە‌ایم. «آ.ب» کە خود از معلمان قرار دادی است و این روزها شرایط سختی را تجربە می‌کند در مورد وضعیت این روزهای معلمان قراردادی، خواست‌های آنان و تبعیض‌هایی کە زنان معلم بە دلیل زن بودن و حتی افکار متفاوت‌شان تجربە می‌کنند سخن می‌گوید.

 

«معلمان قرار دادی توسط دولت مورد بهره کشی قرار می‌گیرند»

«آ.ب» در ابتدای سخنان خود با اشارە بە وضعیت کنونی معلمان قراردادی و تبعیض می‌گوید: شغل معلمان در ایران طبقاتی شده است بعضی‌ها به دلیل نزدیکی به جناح‌های سیاسی مزایایی بیشتری دارند. ولی بعضی‌ها چون اهل پارتی‌بازی و فساد دولتی نیستند در فقر زندگی می‌کنند و در فشار مالی هستند.

او با اشارە بە اینکە جنبش دانش‌آموزان بە این گستردگی در ایران تازگی داشت می‌گوید: اعتراضات اخیر معلمان علیه قتل ژینا امینی و ناعدالتی‌ها در ایران بود، آن‌ها با معترضان هم‌صدا شدند و در کنار دانش آموزان ایستادند. جنبش دانش آموزان با این حجم گسترده در ایران تازگی داشت. معلمان قراردادی در ایران با مزد کم کار می‌کنند در واقع توسط دولت مورد بهره کشی قرار می‌گیرند به همین دلیل استخدام آنها را به تعویق می‌اندازند.

وی در ادامەی سخنان خود از وضعیت معیشتی نامناسب معلمان بە ویژە معلمان قراردادی می‌گوید: اگر معلمان را بر اساس دست مزد طبقه‌بندی کنیم آن‌ها هیچ درآمدی ندارند و پول آن‌ها صرف هزینه‌های زندگی می‌شود و طبقه آن‌ها شامل طبقه کارگر می‌شوند و مزدبگیر هستند.

همچنین با اشارە بە ١١ سال بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی برای معلمان قراردادی می‌گوی:  پرونده‌ی این قانون در نهایت با یک تفسیر که در نتیجه‌ی آن تمام معلمان غیررسمی طبق تبصره‌ی ۱۰-ماده‌ی ۱۷ مشمول استخدام خواهند شد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و در روزهای پایانی مجلس دهم توسط نمایندگان بسته شد. این قانون اکنون ۱۱ سال است که روند تصویب را می‌گذراند و این یعنی ۱۱ سال بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی برای معلمان غیررسمی. معلمانی که همچون سایر اقشار طبقه‌ی کارگر در ایران در وضعیت گرانی مسکن و اقلام ضروری و هم‌چنین در ناامن‌ترین وضعیت شغلی چندر غاز دستمزد دریافت می‌کنند که آن‌هم با هزار ضرب‌وزور و با تعویق بسیار پرداخت می‌شود.

 

«نسل جدید به این آگاهی رسیدند و سرکوب شدنی نیستند»

او از تبعیض و رانت دولتی سخن می‌گوید، رانت‌هایی کە بە افراد وابستە بە دولت دادە می‌شود و دیگران از آن بی بهرە می‌مانند.  «به‌عنوان یک معلم به نبود عدالت بین معلمان معترض هستم معلمی که رانت دولتی دارد استخدام می‌شود ولی خود من که چادر نمی‌پوشم دولت من را برای معلم رسمی قبول نمی‌کند. ارشد زبان خارجه دارم و برای دکترا امتحان می‌دهم، سطح سوادم از بیشتر مردان همکارم بیشتر است ولی در استخدامی‌ها به من می‌خندند و مسخرم می‌کنند چون بلد نیستم به سؤالات آن‌ها جواب دهم.»

او در ادامە با تاکید بر تفاوت تفکر و دیدگاە بین رانتی‌ها و دیگران می‌گوید: من واقعا نمی‌دانم در مورد چی حرف می‌زنند چون تفکرات آن‌ها را قبول ندارم، آن‌ها هم از دیدگاه ما آگاهی ندارند. اعتراضات اخیر نسل جوان برای آن‌ها شوکه کننده بود نمی دانستند این نسل جدید به این آگاهی رسیدند و سرکوب شدنی نیستند.

 

«اعتقادات آنها با سبک زندگی من متناقض بود به همین دلیل رد شدم»

تبعیض در همان روز نخست آزمون استخدامی آغاز می‌شود چرا کە حتی پوشش افراد باید براساس اعتقادات آنان باشد تا بتوانند در این آزمون نتیجەای مثبت کسب کنند. آ.ب در این مورد می‌گوید: من در آزمون استخدامی پذیرش شدم و برای روز استخدامی به‌صورت نمادین چادر پوشیدم وقتی داخل اتاق مصاحبه شدم چادر دور پاهایم پیچید و به زمین خوردم آن‌ها هم خندیدند و گفتند مشخصه چادری نیستید. بعد در مورد حجاب و شرایط جامعه از من سؤال پرسیدند: و من گفتم به حجاب اعتقاد ندارم.

او با تاکید بر اینکە اعتقادات من با آنها متناقض بود بە همین دلیل استخدام نشدم می‌گوید: به دلیل تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر مردان شغل‌های خوبی تصاحب می‌کنند و ما باوجود آنکه درس می‌خوانیم کمتر ارتقا شغلی پیدا می‌کنیم. توسط ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مورد تبعیض قرار می‌گیریم و جایگاه مطلوب مورد نظر در جامعه را نداریم.