زیبا سازی خیابان‌ها و محله‌های شهر هلبجه با طراحی‌های هتاو کریم

هتاو کریم هنرمند و طراح، هلبجه را با تصاویری که بر دیوار محله‌ها، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس کشیده است، تزئین می‌کند.

مهربان سلام کاکەیی

هلبجە- هتاو کریم یکی از هنرمندانی است که هنر خود را در هلبجە توسعە دادە و در حال حاضر طراحی‌‌های وی در محله‌ها و خیابان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی هلبجە بە خوبی نمایان است.   

هتاو کریم فارغ‌التحصیل هنرهای زیبا در هلبجە و از سال ٢٠١٣ به تدریس هنر در مدرسه عادله خانم این شهر مشغول است. همچنین در تعطیلات سە ماە تابستان نیز بە آموزش هنر می‌پردازد، چندین نمایشگاە عمومی افتتتاح کردە و دو نمایشگاە خصوصی نیز با نام‌‌های «هر کاروانێ بۆ پرشنگی خۆر بڕوانێت کەم بن یان زۆر دەگەنە خۆر» و « بەرەو گوڵستان» دارد.

 

«من کارم را داوطلبانه انجام می‌دهم»

هتاو کریم علاوه بر کار طراحی و آموزش، با هنر خود خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس هلبجە را آراستە و زیباتر کردە است. وی با اشارە بە اینکە داوطلبانە و رایگان دیوارهای هلبجە را طراحی می‌کند گفت: «کسانی که می‌خواهند دیوارهایشان را طراحی کنند با من تماس می‌گیرند و من مطابق میل آنها نقاشی می‌کنم در غیر این صورت با سلیقە خود این کار را انجام می‌دهم». وی در ادامە می‌گوید: «همەی نگاەها هنری نیست و باید نقش‌‌ها را بە خوبی بر دیوارها حک کرد این بدیهی‌ترین کار است، مثلا روی چنین دیواری نمی‌توان یک درخت بزرگ ترسیم کرد.»

 

«باید از کودکی بە مهارت و استعداد کودکان اهمیت داد»

هتاو کریم با پیامی به دانشجویان، دوستان و زنان گفت: «پیام من برای زنان این است که به مهارت‌های فرزندان خود در دوران کودکی اهمیت دهند. به عنوان یک معلم روی دانش‌آموزان کار می‌کنم تا از کودکی آرزوهایشان را نادیدە نگیرند، پیام من بە دانش‌آموزان، دوستان و زنان این است کە تا رسیدن بە آرزو و هدف خود تلاش کنند.»