تابلوی نقاشی «اولین رقص»

تابلوی «اولین رقص» ترسیمی از یک خانواده‌ی روستایی ساده است که به موسیقی آکاردئون گوش دادە و نظارەگر رقص فرزند کوچک خود هستند.

مرکز خبر- اولین رقص، نقاشی رنگ روغن اثر هنرمند ایتالیایی جوزپی ماگنی ١٨۶٩- ١٩۵۶ است که به خاطر به تصویر کشیدن زندگی روزمره‌ی دهقانان از طریق زیباترین و جادویی‌ترین نقاشی‌هایش با پرداختن به موضوعاتی از جمله مادری روستایی و روابط خانوادگی مشهور بود، او آثار خود را با استفاده از رنگ‌های زندە خلق می‌کرد.

«اولین رقص» یکی از زیباترین نقاشی‌های او بود کە یک خانواده‌ی روستایی ساده را به تصویر می‌کشید که فقر آنها را از لذت بردن از لحظات شادی و کوچک‌ترین جزئیات زندگی روزمره باز نداشت.

او در نقاشی پدربزرگی را بە تصویر کشیدە که لبەی در نشسته و برای خانواده‌اش آکاردئون می‌نوازد. پدری که روی میز چوبی قدیمی با دیگ سفالی کە برای آب استفادە می‌شود تکیه داده است. مادری که روی صندلی چوبی قدیمی نشسته است، زنی جوان و سه کودک نیز از موسیقی لذت می‌برند و اولین رقص کوچکترین عضو خانواده را با خواهر بزرگترش تماشا می‌کنند.

در حالیکه خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند قدیمی و فرسوده به نظر می‌رسد، در دیوا‌رها و کف‌ اتاق شکاف‌هایی ایجاد شده و خانوادە لباس‌های ساده روستایی به رنگ‌های مختلف پوشیدەاند اما با وجود فقر و تنگدستی از تمام لحظات و رویدادهای کوچک لذت می‌برند.