٣ برابر شدن امواج گرمایی خطرناک تا سال ٢١٠٠

مطالعات جدید نشان می‌دهد امواج گرمایی خطرناک تا سال ٢١٠٠ سە برابر شدە و محدودیت بقای انسان را تهدید می‌کند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز پنج‌شنبه ٢٥ آگوست ٢٠٢٢، محققان دانشگاە هاروارد و واشنگتن تحقیقات خود را منتشر کردە کە نوشتەاند«امواج گرمایی خطرناک تا سال ٢١٠٠ سە برابر می‌شود.»

بر اساس این مطالعە سطوح خطرناک گرمایی در تابستان سال جاری بخش‌هایی از نیمکرەی شمالی را سوزاندە و احتمالا تا پایان قرن این گرما سە تا ١٠ برابر بیشتر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود این افزایش در کشورهای عرض جغرافیایی متوسط مانند آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای غربی رخ دهد، این گرمای خطرناک بە عنوان ٣٩.٤ درجەی سانتیگراد و بالاتر تعریف می‌شود.

طبق این مطالعە تا سال ٢٠٥٠ تعداد روزهای خطرناک در این مناطق بیش از دو برابر خواهد بود، برای مثال پیش‌بینی می‌شود شیکاگو تا سال ٢١٠٠ شاهد افزایش ١٦ برابری امواج گرمای خطرناک باشد.

این وضعیت در مناطق استوایی بدتر خواهد بود جایی کە مردم در بیشتر روزهای سال در معرض‌ گرمای شدید قرار دارند. در این صورت روزهای گرمای بسیار خطرناک کە بە عنوان ٥١ درجەی سانتیگراد تعریف می‌شود می‌تواند دو برابر شدە و محدودیت‌های بقای انسان را تحت فشار قرار دهد.