تحصیل زنان افغانستان مشروط بر توافق روحانیون حامی طالبان!

سخنگوی دولت طالبان، مسئلەی تحصیل زنان را مشروط بر توافق و طراحی فرایندی از سوی روحانیون حامی طالبان دانست.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در اولین روز از نشست شورای علمای طالبان مسئله‌ی تحصیل زنان در افغانستان را به عنوان یک مطالبه‌ی عمومی، مشروط به  توافق و طراحی فرایندی از سوی روحانیون حامی طالبان و امری زمانبر توصیف کرد.

این در حالی است کە دو روز پیش نیز، جوهرە السویدی سرپرست نمایندگی قطر در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، از تداوم محرومیت زنان از تحصیل در افغانستان ابراز نگرانی کردە و گفتە بود «ایجاد محدودیت بر آموزش زنان تأثیر منفی بر حقوق بشر و توسعەی اقتصادی افغانستان خواهد داشت».

با گذشت بیش از ٩ ماە از روی کارآمدن طالبان، مدارس دولتی دخترانە در افغانستان تعطیل شدە و علیرغم واکنش‌های گستردەی جهانی، مقامات طالبان هنوز در مورد بازگشایی مکاتب دخترانە بە توافق نرسیدە و محیط نامناسب و نبود لباس با فرهنگ افغان را علت تعطیلی مدارس بیان کردەاند.

نە تنها تعطیلی مدارس ، بلکە عدم حضور زنان در نشست  ٣ هزار نفری از علمای دینی و بزرگان اقوام مختلف در خیمە لویە جرگە در کابل، نشان می‌دهد برگزارکنندگان این نشست گرد‌هم آمدە تا بە حکومت طالبان و قوانین آنان مشروعیت ببخشند.

کارشناسان امور سیاسی افغانستان نیز از آن نشست انتقاد کردە و گفتە بودند «نشستی کە از سوی طالبان برگزار شد شامل همە نبودە و موضوعات مهمی کە در راستای مشکلات حاد مردم است مطرح نشدە است».

یکی از درخواست‌های شهروندان افغانی از طالبان در خصوص برگزاری نشست، بازگشایی مدارس دخترانە و ارزیابی راەهای جلوگیری از مهاجرت بود.