پایان کنفرانس جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا

کنفرانس جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا با عنوان «جوانان و ساختن آینده‌ای آزاد» در بیروت پایتخت لبنان به کار خود پایان داد.

مرکز خبر- کنفرانس جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا که از هشتم ژوئن آغاز شد  دیروز با نتیجه‌گیری به پایان رسید و جوانان شرکت کننده بر تراژدی‌های مدرنیته سرمایه‌داری، حملات و اشغالگری‌های دولت ترکیه در مناطق مختلف و اتحاد جوانان در چارچوب مدرنیته دموکراتیک تأکید کردند.

این کنفرانس دو روزه در چارچوب تأثیر مدرنیته سرمایه‌داری بر جوانان، مبارزات و تجربیات جوانان و تخریب طبیعت و محیط زیست متمرکز برگزار شد،  وضعیت زنان جوان و آزادی زنان ارائه شد و همچنین مسائل جوانان، نقش جوانان در توسعه فرهنگ زندگی مشترک و شیوه‌های توسعه وحدت و روابط جوانان از محورهای اصلی همایش بود.

جمع بندی از کنفرانس؛ 

- راه حل بحران کنونی خارج از نظام مدرنیته سرمایه‌داری و با ساختن خاورمیانه دموکراتیک قابل اجراست.

- مدرنیته سرمایه‌داری و همه شاخه‌های آن نه تنها نمی‌توانند راه حلی برای بحران باشند بلکه مشکلات فعلی را تشدید می‌کند، باید مبارزه فکری، سیاسی و اجتماعی علیه تمامی پروژه‌هایی که از بیرون به منطقه تحمیل می‌شود، صورت گیرد، مانند پروژه خاورمیانه بزرگ و اسلام سیاسی.

- ما تمام مواضع و نظراتی که از بیرون انتظار راه حل دارند، رد می‌کنیم ما دیدگاه شرق‌شناسی را که خاورمیانه را دستکم می‌گیرد و قدرت راه‌حل را در خود نمی‌بیند، رد می‌کنیم و در عوض، جوانان را پویاترین و  قوی‌‌ترین نیروی تغییر نوسازی می‌دانیم.

- همه تفاوت‌های تاریخی، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، قومیت‌ها و اعتقادات، مشکلات مردم خاورمیانه و شمال آفریقا به هم مرتبط هستند. بنابراین برای تبدیل شدن جوانان به نیروی پیشرو و راه حل، نیاز مبرم به ایجاد و تقویت وحدت جوانان منطقه وجود دارد.

- برای دستیابی به این وحدت، ما باید گام‌های ملموسی به سوی کنفدراسیون جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا برداریم، کنفرانس ما یک کوردیناسیون را از میان نمایندگان همه سازمان‌ها انتخاب کرده است.

- ما شرکت کنندگان در کنفرانس، بردگی زنان و سلطه مردان بر زنان را اساسی‌ترین و محوری‌ترین مشکلات دانسته و اعلام می‌کنیم که زنان جوان نیروی پیشرو برای دموکراتیزه شدن خاورمیانه هستند.

شرکت کنندگان در آن پروژه دولت ملتی هستند که مردم و باورهای منطقه‌ای را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و وجود آنها را انکار می‌کند و اساسی‌ترین مانع برای همزیستی و دموکراسی است و آن را یک راه حل نمی‌داند، بلکه بر اساس پروژه یک ملت دموکراتیک است که از حق تعیین سرنوشت همه جوامع در منطقه حمایت می‌کند.

ما تعاریفی را که مبارزه مشروع مردم را به عنوان تروریسم توصیف می‌کند، رد کرده و  اعلام می‌کنیم که حمایت مشروع در برابر هر گونه اشغال و استثمار حق هر جامعه است.

- ما با سرمایه‌داری و ایدئولوژی لیبرالیسم که جامعه را بر اساس تصرف دروغین «آزادی» تقسیم و فردگرایی را ترویج می‌کند، جوانان را از وظایف میهن دوستانه، مبارزه در برابر مردانگی و غارت طبیعت، تخریب محیط زیست، همه اشکال ستم  علیه نژاد، هویت، مذهب، زبان و مبارزه قومیتی منحرف می‌کند، مخالفیم.

- ما سیاست‌های اشغالگرانه دولت ترکیه را که در خدمت منافع نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری است و از لیبی تا قفقاز، یمن و کوردستان در حال توسعه است، به عنوان دشمن مشترک همه ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌بینیم.

- ما اشغالگری اسرائیل و نسل‌کشی مردم فلسطین را محکوم می کنیم، مبارزه مردم فلسطین برای آزادی را توجیه می‌کنیم و هر پروژه‌ای را که یهودیان و مردم فلسطین را در برابر یکدیگر قرار دهد، رد می‌کنیم.