بازداشت فریده قرهی و انتقال بە زندان قرچک

طبق خبرهای منتشر شدە، فریده قرهی پرستاری کە چند روز اخیر بازداشت شدە بود بە زندان قرچک منتقل شد.

مرکز خبر- براس خبرهای منتشر شدە، در ادامەی موج بازداشت و تهدید خانوادەهای جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و میلیاتریزە کردن آرامستان‌ها برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد شهیدان، فریده قرهی  پرستار ۵۲ ساله، نیز کە ۲۴ شهریور ماه بر سر مزار خاله‌اش در بهشت زهرا حاضر شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گفتە شدە است در آن روز نیروهای زیادی در آرامستان حضور داشتەاند و چون مزار محسن شکاری یکی از معترضانی کە در جریان انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت و پس از دو ماە اعدام شد، هم همان نزدیکی بود، هر شخصی کە در آنجا حاضر می‌شد را بازداشت می‌کردند.  

طبق خبرهای منتشر شدە فریدە قرهی تنها یک بار به مدت یک دقیقه با خانواده‌اش تماس داشته است، و تاکنون مسئولان و نهادهای مربوطە نیز از ارائە هر پاسخی در خصوص علت بازداشت و اتهاماتی کە بە وی نسبت می‌دهند خودداری کردەاند.

شایان ذکر است فریدە قر‌هی یک دختر دارد که او هم  پرستار بودە و هر دو از جمله پرستارانی بودند که در دوران شیوع کرونا، در بیمارستان حضور فعالانه و چشمگیری داشتەاند.

هنوز از تعداد و هویت کسانی کە در بهشت زهرا و همزمان با فریدە قرهی بازداشت شدەاند اطلاعی در دست نیست.