ابهاماتی در پرونده فردوس بابات، کە با سلاح حفاظتی بە قتل رسیدە است

در حالی کە محاکمە احمد بابات، کە با اسلحە حفاظتی برادرش، فردوس بابات را بە قتل رساندە بود، در در حال بررسی است، به دلیل عدم بررسی نمونه DNA سومین فردی که در زیر ناخن‌های متهم پیدا شدە بود، ابهاماتی در مورد پروندە باقی مانده است.

مدینە مامداوغلو

شرناخ- در ۱۸ اوت ۲۰۲۲، احمد بابات با سلاح حفاظتی برادرش رمضان بابات، فردوس بابات را بە قتل رساند. جسد فردوس بابات روز بعد از ناپدید شدنش در رودخانه هزیل پیدا شد. احمد بابات که پس از پیدا شدن جسد دستگیر شد، به "قتل عمد یک کودک" متهم شد. در حالی که دومین جلسە محاکمه هفته گذشته برگزار شد، وکیل پرونده، هدیە گوکچە بایکال با بیان اینکه متهم اظهارات خود را تغییر داده و اظهارات شاهدان نیز متناقض است تاکید کرد که مسائل زیادی وجود دارد که باید اشکار شود.

 

ابهامات زیادی در پرونده وجود دارد!  

در حالی که در گزارش کالبد شکافی فردوس بابات مشخص شد کە مقتول بعد از تحمل خشونت و آزار بە قتل رسیدە و بە رودخانە هزیل انداختە شدە بود، معلوم شد که هیچ تحقیقی در مورد تجاوز جنسی صورت نگرفتە است. احمد بابات، که پس از اعتراف به جرم خود بازداشت شده بود در آخرین جلسه دادگاه در حالی که به دلیل امنیت جانی به زندان دیگری منتقل شده بود اظهارات ضد و نقیضی ارائه داد.

ما با وکیل پرونده، هدیه گوکچه بایکال، از انجمن اولویت زنان و کودکان گفت‌وگو کردیم. هدیە گوکچه بایکال که سخنان خود را با اشاره به موکول شدن جلسه به ٣ ژوئیه آغاز کرد و افزود شک و ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد و هیچ تحقیقی در مورد اینکه شخص سوم در صحنه جنایت چه کسی است انجام نشده است.

هدیە گوکچە بایکال با بیان اینکه در این حادثه افراد دیگری غیر از عامل جنایت وجود داشته و در این مورد تردیدهای جدی وجود دارد، گفت: اگرچه شواهد موجود در پرونده حاوی نمونەهای DNA متعلق به مرد دیگری در زیر ناخن‌های متهم موجود بود، دادستان این موضوع را بررسی نکرد. او روشن نکرد که این نمونه‌های DNA متعلق به چه کسی است. ‌بسیار محتمل است که شخص سومی در این حادثه دخیل بوده باشد، اما دادستانی این موضوع را نادیده گرفته است.

 

«دادگاە درخواست بازدید ما را رد کرد»

هدیە گوکچە بایکال با اشاره به اینکه با وجود نتیجەی تحقیقات DNA، دادگاه نیز درخواست بازدید را رد کرد، وی سخنان خود را به شرح زیر ادامه داد: ما فکر می‌کنیم که یک جرم و تجاوز جنسی ‌اتفاق افتاده است زیرا متهم در اظهارات اول خود اعتراف کرد که آنها رابطه جنسی داشته‌اند. بە این دلیل کە فردوس هنگام کشته شدن ١٧ سال داشت، درخواست ما مبنی بر گزارش جرم، با این اظهار که «ممکن است رضایت وجود داشته باشد» از سوی دادگاه رد شد.

او افزود: شهادت همه شاهدان متناقض است و ما برای شفاف سازی ابهامات موجود درخواست بازدید دادیم. ما خواهان بررسی در محل وقوع جرم بودیم، اما دادگاه درخواست ما را در این مرحله رد کرد. و تنها بە نوشتن نامە با دستور ترسیم صحنە جرم بسندە کرد. مرجعی که باید شک و تردیدهای موجود را از بین ببرد، دادگاه است که اعلام داشت کە در جلسەی آتی، شاهدان  را احضار و شهادت آنها شنیدە خواهد شد.

هدیه گوکچە بایکال با بیان کاین که متهم در اخرین جلسه، نحوه وقوع حادثه را تغییر دادافزود: متهم اظهاراتی را بر خلاف شواهد موجود در پرونده و گزارش پزشکی قانونی، بیان کرد. ساده ترین مثال این است که گفته می‌شود اسلحه در حین دعوا اتفاقی شلیک شدە است. در حالیکە در گزارش کالبدشکافی ‌آمدە است کە تفنگ از فاصله دور شلیک شدە است. به همین دلیل گفته‌های آنها بسیار متناقض است و مسائل زیادی وجود دارد که باید بررسی شود.‌ ما در هر جلسە خواهان بررسی ‌ابهامات هستیم.

 

«قتل از پیش برنامەریزی شدە است»

دادگاه موظف است که این شک و تردیدها را برطرف کند. پدر متهم نیز قرار بود به عنوان شاهد احضار شود، اما وقتی به او گفته شد که حق دارد در  جایگاه شهود نباشد، از شهادت انصراف داد.

این قتل، از پیش برنامە ریزی شدە بودە است. لازم است دادگاە بر اساس اتهام "قتل از پیش برنامە ریزی شدە" برگزار شود نە بر اساس اتهام "قتل عمد".

هدیە گوکچە بایکال با اشارە بە اینکە واضحا این حادثە از پیش برنامەریزی شدە بودە است افزود: مشخص است کە با خونسردی تمام قتل را انجام دادە است و اتفاقی نبودە است. لازم است کە چگونگی این اتفاق روشن شود و بعد از آن، در هر مرحلە از دادگاە تجدید نظر درخواست‌هایمان را اعلام می‌کنیم تا عدالت اجرا و حقایق آشکار شود.

این وکیل دادگستری در پایان سخنان خود گفت: تناقض در اظهارات شاهد، تغییر در اظهارات متهم، نمونه DNA کشف شده در زیر ناخن متهم، از جملە موضوعاتی‌اند کە در پرونده ‌نیاز به تحقیق دارد. ‌ما برای آشکار شدن این موارد، از انجام هیچ کاری کوتاهی نخواهیم کرد.