پنل اول کنفرانس ژن، ژیان، ئازادی در استکهلم

کنفرانس دو روزە ژن، ژیان، ئازادی کە از صبح امروز شنبە ٣٠ دیماه در شهر استکهلم سوئد، آغازە شد و فردا نیز ادامە خواهد داشت.