ترانەی امروز: شۆرشگەر (انقلابی)

ترانەی شۆرشگەری (انقلابی) ترانەی است کە زنان و مردان را بە مبارزە علیە فاشیست فرا می‌خواند. این ترانە با زبان کوردی (کورمانجی) سرودە شدە و توسط کوما نورحق اجرا شدە است.