ترانەی امروز: جەنگ

جنگ شعری از سوارە کافروشی از شاعران شناختە شدەی کورد شهر سلیمانیە است. دکلمەی آن توسط سیلویا انجام شدە است.