معرفی کتاب: درآمدی بر ژنولوژی

تهیە شدە توسط آکادمی ژنولوژی

ژنولوژی اتیک، استاتیک، اقتصاد، جمعیت‌شناسی، زیست‌بوم شناسی، تاریخ، آموزش، پزشکی و سیاست را از دیدگاە زنان مورد ارزیابی قرار می‌هد و جلوەای نو بە آنها می‌بخشد.