چرخ خیاطی کە گردانندەی چرخ یک زندگی است

شوین قادری خیاط لباس کوردی است و بە مدت ١۴ سال است کە کار خیاطی را بە عنوان یک حرفە آغاز کردە است.

دیلان محمدی

مهاباد- شوین قادری ٣١ سال دارد، بە مدت ١۴ سال است کە کار خیاطی را بە عنوان یک حرفە آغاز کردە و کارش را با علاقه انجام می‌دهد و برای او یک منبع مالی برای مستقل شدن است.

شوین کە مادر یک کودک است از زندگی خود سخن می‌گوید: یازده سال است که ازدواج کرده‌ام و یک بچه دارم و از زندگی و کارم راضی هستم و به عنوان یک زن مستقل توانسته‌ام تعادل بین کار و زندگی را نگه دارم.

«استقبال زیادی از کارم شده است و طرح‌های زیبایی را روی لباس‌های کوردی دیزاین می‌کنم».

با وجود همەی تغییرات ایجاد شدە اما پوشیدن لباس کوردی بە عنوان بخشی از فرهنگ کم‌رنگ نشدە و همین باعث شدە تا بحران اقتصادی کار خیاطان لباس کوردی را کمتر تحت تاثیر قرار دهد و شوین هم در این مورد می‌گوید: لباس کوردی برای زنان خیلی ارزشمند است و حتی شرایط بد اقتصادی باعث نشده است که مردم پوشیدن لباس کوردی را کمتر کنند بلکه همیشه مشتری برای دوخت لباس کوردی دارم.

او در پایان می‌گوید: برای خیاطی باید آرامش زیادی داشته باشی چون اگر تمرکز نداشته باشی باعث می‌شود لباس خراب شود. مشتری همیشه برای دوخت لباسش عجله دارد باید در این کار مدیریت خوبی داشته باشید. خیاطی برای تامین مخارج خانه‌ام خوب بوده است و از آن راضی هستم.