زندانیان زندان آمد؛ جان ما در خطر است

زنان دربند زندان آمد نامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر نوشته و گفته‌اند که جان آنها در خطر است.

مدینە مامد اوغلو

آمد- وضعیت بد زنان زندانی در زندان زنان آمد بە مباحث اصلی رسانەهای ترکیە تبدیل شدە و زندانیان با ارسال نامه‌ای بە خارج از زندان، در مورد نقض حقوق بشر سخن گفتە و خواستار حمایت قانونی هستند.

آنها در نامه‌ای که به سازمان حقوق بشر شهر آمد فرستادەاند، بە مشکلات و تخلفات صورت گرفته علیه زنان دربند اشارە کردە و گفتەاند: در صورت عدم تایید جرایم و احکام، توسط کارکنان زندان مورد شکنجه قرار خواهند گرفت.

در این نامه زندانیان خواستار حمایت قانونی شده‌اند، آنها می‌گویند اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا بە پایان رسیدە و زندگی آنها درزندان باید به روال عادی باز می‌گشت، اما برعکس، حقوق آنها پایمال شده است؛ «دوستان ما  کە بە خاطر دستبند مجروح شده‌اند، نمی‌توانند به بیمارستان بروند. شکایات ما برای رسیدگی رد می‌شود و تحت عنوان امنیت نهادی، از حق دریافت اطلاعات و رسانه محروم شده‌ایم».

زندانیان گفتند که از انتشار روزنامه‌های ایورنسل و ینی یاشام با عنوان "ممنوعیت"  جلوگیری می‌شود و نمی‌توانند فعالیت‌های‌‌ ورزشی و اجتماعی داشتە باشند. «اینجا دوربین مخفی گذاشتە و در طول  شبانەروز تحت کنترل کارمندان زندان هستیم. پوشیدن کفش ممنوع است، مدت چهار ماە است هیچ جلسه‌ی علنی نداشتەایم چون این وضعیت را با شعار محکوم می‌کنیم. توسط کارمندان تهدید می‌شویم و جان ما در خطر است. این وضعیت در بخش مدیریت نادیدە گرفتە شدە و کارمندان هم مورد بازجویی قرار نمی‌گیرند، وقتی ما زندانیان نیز موضع دموکراتیک خود را در قابل این تخلفات نشان می‌دهیم، مورد بازجویی منضبط قرار می‌گیریم و تنبیه می‌شویم».