صدور حکم مریم رحمانی فعال حقوق زنان

دادگاە انقلاب تهران حکم مریم رحمانی فعال حقوق زنان را صادر کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، پنج‌شنبە ۶ مرداد ١۴٠١، دادگاە انقلاب تهران حکم مریم رحمانی فعال حقوق زنان را صادر و وی را بە دو سال زندان تعزیری محکوم کرد.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شدە شعبەی ٢۶ دادگاە انقلاب تهران بە ریاست قاضی افشاری، وی را بە پرداخت ١۵ میلیون تومان جریمەی نقدی و مجازات‌های تکمیلی از قبیل نگارش پژوهش  ٧٠ صفحەای «حول حب وطن» محکوم کردە است.

اتهامات واردە بر مریم رحمانی" تبلیغ علیە نظام ایران و نشر اکاذیب " در فضای مجازی بودە است و حکم زندان وی برای مدت ۵ سال بە تعلیق درآمدە است.

شایان دکر است مریم رحمانی در سال ١۴٠٠ با شکایت " سپاە ثاراللە" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتە بود. وی در اریبهشت ماە سال جاری با حضور در شعبەی ١ دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با تودیع وثیقەی ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.