«مملکتی که آیندگان کشورش در زندان‌ها باشند، فاجعه خواهد بود»

با توجە بە خطراتی کە در حال حاضر کودکان در ایران را تهدید می‌کند و همچنین تجاوزهای سیستماتیک از سوی افراد وابستە بە حکومت، پروین آزاد فعال حقوق معتقد است: ریشەی این تجاوزات بە حکومت دیکتاتور، ضد مردمی و ضد کودک ایران برمی‌گردد.

شهلا محمدی

مرکز خبر- در پنجمین ماە از خیزش انقلابی قتل، تجاوز و شکنجەی کودکان همچنان ادامە دارد این در حالی است کە حکومت ایران بە طور رسمی عضو کنوانسیون حقوق کودک است و در حالیکە موظف بە حمایت و اجرای حقوق کودکان برای یک زندگی آرام، آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز است اما بە طور کلی حقوق آنان را پایمال کردە و تمامی فضاهای آموزشی را نیز بە مکانی برای ارعاب، شکنجە و تهدید کودکان مبدل کردە است، در همین زمینە خبرگزاری زن با پروین آزاد فعال حقوق زنان گفت‌وگویی انجام دادە و وی  این موارد را بە شرح زیر مورد ارزیابی قرار دادە است.

 

«کودکان و جوانان علیرغم تمام تلاش حکومت برای استفادەی ابزاری از آنها برای پایەریزی ایدئولوژی و آموزش بە سبک خود، در مقابل رژیم ایستادە و خواستار سرنگونی نظام شدند»

پروین آزاد با اشارە بە حکومت کودک‌کش ایران می‌گوید:  این حکومت فکر نمی‌کرد که بعد از این همه کار ایدئولوژیک و سرمایەگذاری روی بچه‌ها، فرهنگ، کتابهای درسی، فضای مجازی حتی فرستادن آخوندها به مهدکودک و استفاده ابزاری از آنها برای پایەریزی ایدئولوژی اسلام و تربیت کودکان بە سبک خود، این کودکان دراعتراضات خیابانی حضور یابند و با پایین کشیدن تصاویر خامنەای و خمینی از روی دیوارها و لگدمال کردن آنها در کلاس‌های درسی، دانشگاه‌ها و همین‌طور از سر برداشتن حجاب اجباری که بە دختران تحمیل شدە بود بە این حکومت نە بگویند و  نشان دادند که این رژیم را نمی‌خواهند و خواهان یک زندگی شاد و با نشاط و زندگی که به آینده بتوانند امید داشته باشند.

وی می‌گوید: جوانان و کودکان ما در این کشور که سرشار از منابع عظیم نفتی و طبیعی است هیچ آینده‌ای ندارند بخاطر سیاست‌های  غلطی که این حکومت اسلامی بنا نهاده، کودکان ما آینده ندارند نخبگان ما در  زندان‌ها هستند مملکتی که آیندگان کشورش در زندان‌ها باشند فاجعه خواهد بود. اکنون ما در قرنی هستیم که با اینترنت زندگی می‌کنیم این کودکان و نوجوانان نسل دهه‌ی ۸۰ و دهه‌ی نودی نسلی که دارند تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را می‌بینند و با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند و می‌بینند که حقوق کودکان و نوجوانان در کشورهای دیگر به چه صورت است و در ایران به چه صورت است، به خاطر همین تبعیض و نبودن امکانات رفاعی و آرامش و آسایش بە خیابان‌‌ها آمدند که و خواهان براندازی این سیستم شدند هستم.

 

«جمهوری اسلامی از سوی کودکان و نوجوانان دچار شکست شد»

 پروین آزاد با اشارە بە حضور کودکان و نوجوانان در اعتراضات و اینکە نشان دادند که این حکومت تبعیض‌آمیز و نابرابر را نمی‌خواهند گفت:  جمهوری اسلامی از سوی این کودکان و نوجوانان متحمل شکست شد چون فکر می‌کرد که این کودکان در آینده مخالفان حکومت را سرنگون می‌کنند، ولی برعکس، آنها بر علیه خود این نظام و سیستم نابرابر بە پا خاستند برای همین است کە ترس و  اضطراب  ایجاد می‌کند و جوانان و کودکان را به بدترین شکل هدف قرار می‌دهد،  حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی و طبق قوانین کنوانسیون حقوق کودک، ورود پلیس، نیروی نظامی و انتظامی به مدارس ممنوع است ولی حکومت ایران با آمبولانس وارد مدارس شدند و به بهانه مداوای زخمی‌ها معترضین را بازداشت کردند و طوری این جوان‌ها را تحت شکنجه قرار دادند و از آنان اعتراف اجباری بگیرند و بتوانند این جوان‌ها را شکست دهند، هویت آنان را بگیرند و به وسیله اعتراف اجباری برایشان حکم اعدام و حبس صادر کنند تا با ایجاد رعب و وحشت مانع گسترش اعتراضات و حضور جوانان و و کودکان در تجمعات شوند.

پروین آزاد در ادامەی سخنانش می‌گوید: کودکان و نوجوانان می‌دانند که آزادی و برابری و  نابود شدن این رژیم در گروی این است که به خیابان بیایند و در خیابان‌ها خواسته‌های خود را اعلام کنند.

«این حکومت با اعدام، شکنجە، زندان، اسیدپاشی بە زنان و دیگر اعمال خشونی پایەریزی شدە است»

وی با اشارە بە سرکوب کودکان و تحمیل حکم‌های ناعادلانە علیە آنان می‌گوید: ما رژیم دیکتاتوری و یک حکومت ضد مردمی داریم از وقتی که این حکومت شکل گرفت با اولین کسانی که برخورد کرد زنان بودند که به وسیله حجاب اجباری این زنان را راهی خانه کرد و  یک  سری از  دانش‌آموزان و دانشجویان را با انقلاب فرهنگی به خاک و خون کشید همەی اینها نشان می‌دهد از وقتی که این حکومت ضد مردمی، ضد کودک و ضد اقلیت‌هائ مذهبی شکل گرفت کارش را با اعدام، شکنجه، زندان،  اسیدپاشی به زنان و دیگر اعمال خشونت‌ها پایەریزی کرد. پروین آزاد با اشارە بە ذخایر ایران می‌گوید: در کشوری کە روی نفت خوابیدە چرا باید کودکان کار، کولبر داشتە باشیم و در اصل چرا ما باید  کودک همسری داشته باشیم کە  منجر به  کشتن آن کودک و یا فرار از خانه شدە  و در آخر هم برای تأمین نیازهای اقتصادی  به تن فروشی روی می‌آورد. یعنی همه این‌ها نشان می‌دهد که پایەی این رژیم بر اساس قتل، شکنجه، اعدام بیناد شدە است. در واقع  اگر حجاب اجباری، شکنجه، رعب و وحشت و خشونت و اعدام از حکومت ایران گرفتە شود چیزی برایش باقی نخواهد ماند پس معلوم است کسی کە به این قوانین ضد انسانی اعتراض می‌کند  به ۲۰ سال به ۳۰ سال و یا اعدام محکوم می‌شود.

 وی در پایان سخنان خود زخمی شدن زنان ورزشکار و از دست دادن یکی از چشماهیشان را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: شماری از ورزشکاران از جملە زنان به وسیله  اصابت ساچمه‌ها بە صورتشان یکی از چشمهایشان را از دست دادند. همه اینها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای این پایه ریزی شده و بخاطر همین سرکوب‌‌ها، شکنجه‌ها و زندان‌ها سر پا ایستادە است. حکومتی که بر پایه اعتراف با شکنجه زندان  پایه ریزی شده عادی است، کسانی که با رژیم همکاری می‌کنند کسانی که در آن جایگاه مسئولین نشستند همیشه  مورد تأیید رهبری  و حکومت قرار می‌گیرند و اگر هم  به کسی ۵ سال حکم می‌دهند  بخاطر این است بە تظاهر نشان دهند قوه قضاییه دارند و  تشخیص می‌دهد که بە این فرد یا افراد مجازاتی تعلق گیرد، در واقع با این اقدامات قصد دارند مانع گسترش اعتراضات شوند.