محکومیت ناعادلانەی سعدا خدیرزادە بە بیش از ١٢ سال زندان

سعدا خدیرزادە زندانی سیاسی کورد اهل پیرانشار پس از چندین ماە بلاتکلیفی بە ١٢ سال و ۶ ماە زندان تعزیری محکوم شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سعدا خدیرزادە زندانی سیاسی کورد کە چندین ماە است بلاتکلیف دربند زنان زندان اورمیە محبوس است بە ١٢ سال و ۶ ماە حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، شعبەی ٣ دادگاە کیفری یک مستقر در مهاباد این حکم را صادر کردە و روز سە‌شنبەی هفتەی جاری بە خانوادەی وی ابلاغ شدە است.

گفتنی‌ست روز چهارشنبە ٢ شهریور ماە جاری اولین دادگاە رسیدگی بە پروندەی سعدا خدیرزادە بە صورت آنلاین با حضور وی، وکیل او و شاکیان پروندە در شعبەی ذکرشدە برگزار شد.

در این دادگاە سعدا خدیرزادە بە اتهام «همکاری در قتل یکی از اعضای سپاە و عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران» محکوم شد. هر چند سعدا خدیرزادە اتهامات واردە را رد کردە اما دادگاە ناعادلانە و بدون توجە بە دفاعیات، حکم وی را صادر کردە است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است سعدا خدیرزادە در دادگاە توسط مراد پیروتی‌نیا فرزند خضر پیروتی‌نیا عضو کشتە ‌شدەی سپاە، تهدید بە قتل شدە و گفتە بود در صورت آزادی وی را بە قتل خواهند رساند. پس از تهدید سعدا خدیرزادە، وکیل وی نیز از ادامەی وکالت صرف‌ نظر کرد.

پیش از این دادگاە برای آزادی موقت سعدا خدیرزادە درخواست وثیقە کردە بود کە در مراحل مختلف با آزادی وی مخالفت شد و با بهانەهای واهی وثیقەی وی بە ٣ میلیارد افزایش یافت.

سعدا خدیرزادە شهروند کورد اهل پیرانشار (پیرانشهر) در ٢٢ مهرماە ١۴٠٠، بدون ارائەی برگەی قضایی توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە بند زنان زندان اورمیە منتقل شد. وی در طول این مدت بارها بە وضعیت نامعلوم خود، اعترافات اجباری و عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با آزادی موقتش در زندان اعتصاب کردە و مدتی پیش نیز اقدام بە خودکشی کرد.