«دفع این غده‌های چرکین فقط با ایستادگی و مبارزە امکان‌پذیر است»

شکوفه، عضو جمعیت انقلابی زنان افغانستان می‌گوید: دفع این غده‌های چرکین فقط با ایستادگی و مبارزه مردم ستمکش و بخصوص زنان امکان‌پذیر است.

 

بهاران لهیب

کابل- «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا)، یگانه سازمان سیاسی و پیشرو در افغانستان است که تاریخچه طولانی مبارزه برضد بنیادگرایان داشته و همیش ماهیت ضدزن آنان را بدون سازشکاری و ترس افشا کرده است.

با ایجاد محدویت‌های بیشتر طالبان بر زنان، «خبرگزای زن» با یک تن از اعضای این سازمان مصاحبه‌ای انجام داده است.

شکوفه، عضو «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) می‌گوید: «بیشتر از یک سال از نصب گرگان طالبی و زندگی فاجعه‌بار زنان افغانستان می‌گذرد. ما زنان افغان در طی یک سال جهنم سوزان را تجربه کردیم که کمتر کسی می‌تواند دوام آورد.»

او می‌گوید: از اولین روز‌های حاکمیت شوم طالبانی، ما پیش‌بینی می‌کردیم که آنان به هر نوع ممکن زنان را در گوشه‌های خانه محبوس خواهند کرد، زیرا ایدئولوژی طالبان را زن‌ستیزی و دشمنی با زنان می‌سازد. و تاکید می‌کند: این دشمنان انسانیت، زنان را فقط به‌مثابه ضعیفه، حیوان، خانه‌دار و سیاه‌سر می‌شناسند.

شکوفە با اشارە بە سنگسار، شلاق‌زدن، بستن مکاتب، بستن مکان‌های تفریحی، بستن ورزشگاه‌ها توسط طالبان، می‌گوید: خشونت خانوادگی‌، خودسوزی و خودکشی زنان همه فاشیزم عریان طالبی و ضدیت آنان با زنان در طی یک سال را آشکار ساخت. بستن درهای دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دفاتر یکی از بدترین جنایات خونخواران طالبی‌ست.

او در ادامە با تاکید بر اینکە «خوشبختانه با این وجود، مردم افغانستان  همه یک‌صدا خواهان تحصیل زنان هستند»، می‌گوید: امروز مردم ما ارزش دانش را درک کرد‌ەاند و طالبان ددمنش هرگز نمی‌توانند با متوسل‌شدن به آیت و حدیث آنان را اسیر جهل بسازند.

شکوفە در پایان بر تداوم مبارزات‌شان تاکید می‌کند و می‌گوید: «زنان افغان، زنان آگاه و باسواد هستند و هرگز تسلیم سیاهی نخواهند شد و دفع این غده‌های چرکین فقط با ایستادگی و مبارزه مردم ستمکش و بخصوص زنان امکان‌پذیر است.»