آزادی فریبا نظام‌زادە همزمان با بازداشت و محرومیت فعالین مدنی

همزمان با آزادی فریبا نظام‌زادە فعال صنفی فرهنگیان، گلشن فتحی و نرمین احمدآبادی بازداشت و فریبا اسدی از حق ملاقات و مرخصی درمانی محروم شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، چهارشنبە ٢٨ اردیبهشت ١۴٠١، فریبا نظام‌زادە فعال صنفی فرهنگیان استان فارس، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقە بە مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان آزاد و باید در انتظار دریافت ابلاغیە‌ی دادرسی خود باشد.

پنج‌شنبە ٢٢ اردیبهشت ١۴٠١، نرمین احمدآبادی، ۶١ سالە و اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد. وی بە همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف ایران، متهم شدە است.

سە‌شنبە ٢٧ اردیبهشت، نیروهای امنیتی بە منزل گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران یورش بردە و پس از تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی این فعال مدنی از قبیل موبایل را ضبط و با خود بردە و گلشن فتحی را بازداشت کردەاند.

شایان ذکر است با وجود پیگیری و مراجعات مکرر خانوادەی بە دادسرای زندان اوین و تماس آنها با ارگان‌های امنیتی، همچنان از محل نگهداری گلشن فتحی اطلاعی ندادە و تنها گفتەاند کە وی بازداشت شدە است. وی آخرین بار در کلاب هاوس در مورد امنیت غذایی در ایران، خشکسالی و سدسازی‌های مافیای آب سخن گفتە بود. هنوز از دلایل بازداشت و اتهامات واردە بە وی گزارشی منتشر نشدە است.

در همین راستا، فریبا اسدی، زندانی سیاسی بە مدت یک ماە از حق ملاقات و مرخصی درمانی محروم شدە است، این در حالی‌ست کە وی از بیماری کلیە، رماتیسم و ناراحتی قلبی رنج می‌برد و بە رسیدگی پزشکی، درمان مناسب و مرخصی درمانی نیاز دارد.