اسمر عُزیر: ما بە دفاع از حقوق زنان در برابر قوانین مردسالانە ادامە خواهیم داد

اسمر عُزیر یکی از اعضای کمیتەی حقوق زنان سندیکای وکلای آمد با اشارە بە اینکە در طول یک سال بیش از ١٠٠٠ شکایت از خشونت فیزیکی در این شهر ثبت شده است، گفت: «اصل اساسی ما دفاع از حقوق زنان در برابر قانون مردانە است.»

مدینە مامداغلو

آمد- اسمر عُزیر یکی از اعضای کمیتەی حقوق زنان سندیکای  وکلای آمد در باکور کوردستان، گفت: «دستگاه قضایی ترکیه مجازات عاملان پرونده‌های قتل زنان را کاهش داده است که این امر منجر به گسترش خشونت و بهانه‌‌ی بیشتر برای مردان و معافیت از مجازات می‌شود.»

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شبکه مبارزه با خشونت آمد، طی یکسال چهار زن بر اثر خشونت مردان  کشته شده‌ و مرگ مشکوک شش زن و اقدام برای قتل ۵ زن نیز گزارش شدە است.

در چند وقت اخیر بیش از ١٠٠٠ شکایت خشونت در این شهر ثبت شده است و قوەی قضائیه در اعمال خشونت‌آمیز در کنار مردان ایستاده است و این امر در کاهش مجازات‌ها بر اساس «تشویق» حین محاکمە نمایان می‌شود.

 

صدها زن خشونت دیدە شکایت کرده‌اند

کمیتەی مرکزی حقوق زنان سندیکای وکلای آمد که داوطلب بررسی پرونده‌های زنان در این شهر است، صدها شکایت از زنانی که در یک سال گذشته مورد خشونت جسمی و روحی قرار گرفته‌اند، دریافت کرده است.

در سال ٢٠٢٢، کمیته بیش از ١١٠٠ شکایت از جنایت، خشونت فیزیکی و بیش از ١٣٠٠ نوع خشونت روانی دریافت کرد. وکلای زن که مراحل قانونی درخواست‌های دریافتی را دنبال می‌کردند نیز اغلب در این روند توسط قوه قضاییه مسدود می‌شدند و دادگاه‌ها نیز درخواست کمیته را برای مشارکت در پرونده‌های قتل و خشونت در شهر رد کردند.

 

«درخواست‌های ما برای مشارکت در موارد خشونت رد می‌شود»

اسمر عُزیر، محاکمه زنان پس از خشونت و مبارزەی قانونی آنها به عنوان وکیل در سال گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: «دادگاه‌ها درخواست مرکز زنان را برای مشارکت در پرونده‌های زنان به‌ویژه در پرونده‌های قتل و خشونت علیه زنان نمی‌پذیرند و زمانی که دادگاه‌ها درخواست‌های ما را برای پذیرش رد می‌کنند، مکانیسم‌هایی که نظارت بر حقوق بشر را تضمین می‌کند ناکارآمد می‌شود.»

 

«هیچ تحقیق فعالی وجود ندارد»

بە گفتەی اسمر عُزیر «پرونده‌هایی که کمیته آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است، آگاهی جامعه را افزایش داده و این وضعیت بر مجازات عاملان در جریان محاکمه نیز تأثیر گذاشته است.»

وی با اشارە بە اینکە کاهش سرعت محاکمات متعارف که در پرونده‌های خشونت علیه زنان مشاهده می‌شود، بارزتر شده است گفت«قوەی قضاییه نهادی است کە  وقتی پرونده‌های مربوط به زنان وجود دارد خیلی کند روند کاری خود را پیش می‌بردکە این روند منجر به معافیت از مجازات می‌شود، به دلیل مواردی که قانون تنظیم می‌کند و به وضوح می‌توانیم آن را تشخیص دهیم. وقتی به برخی از اتهامات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی انجام نشده است و این منجر بە پایان بسیار ضعیف دادگاە و تأثیر انباشتە‌شدن شرایط  و در نتیجە مصونیت از مجازات می‌شود.»

 

«تبعیض در همەی زمینه‌ها وجود دارد»

اسمر عُزیر با بیان اینکه آنها در عرصه قانون مبارزه می‌کنند کە در آن قانون‌ها زنان تا حد زیادی مورد تبعیض قرار گرفتە است تاکید کرد «آنها بر خلاف مفاهیم ذهنیت مردانه به کار خود ادامه خواهند داد آنها همچنان پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند و از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و قوانین جامعه آنها را به انحصاری‌ترین مناطق خصوصی محدود می‌کند.»

وی در پایان گفت: قوەی قضائیه بر اساس ذهنیت مردسالارانه که قوانین و مقررات مردانه است سازماندهی می‌شود و دفاع ما از حقوق زنان و قرار گرفتن ما در موضع اصولی  کاملا دفاع  از زنان در برابر ذهنیت و مفاهیم مردسالارانه است.