انتقال روناک رضایی بە زندان واحضار ژالە روحزاد بە دادگاە

روناک رضایی شهروند آبادانی بە زندان منتقل و ژالە روحزاد معلم بازنشستە بە دادگاە احضار شدند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شنبە ١١ تیر ١۴٠١، روناک رضایی شهروند ساکن آبادان پس از یک ماە بازداشت بە زندان سپیدار اهواز انتقال دادە شد.

روناک رضایی دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاە کە اوایل خردادماە سال جاری پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در پی ریزش برج متروپل آبادان بازداشت شد، طی تماسی تلفنی با خانوادەاش از انتقال خود بە زندان خبر دادە است.

در همین راستا ژالە روحزاد معلم بازنشستە و فعال صنفی معلمان طی دریافت ابلاغیەای بە دادگاە کیفری ٢ مجمع قضایی قدوسی تهران  احضار شد.

در این ابلاغیە گفتە شدە است در تاریخ ٢٠ تیرماە سال جاری برای رسیدگی بە اتهامات واردە (اخلال در نظم و آسایش عمومی) در شعبەی ١٠۴۴ حاضر شود.

وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت سال جاری همزمان با تجمعات سراسری معلمان و فرهنگیان ایران در تهران بازداشت شد. وی پیشتر نیز سابقەی بازداشت و احضار بە دادگاە را داشتە است.١۶ فروردین سال جاری دادگاە رسیدگی بە اتهامات وی در ارتباط با پروندەی دیگر برگزار شد. در جلسەی برگزار شدە، اتهامات "اجتماح و تبانی بە قصد امنیت ایران و تبلیغ علیە نظام حاکم" بر وی تحمیل شد.