انتقال هالە صفرزادە بە بند چهار زندان کرج

هالە صفرزادە بعد از چهار ماە قرنطینە در زندان کچویی کرج بە بند چهار این زندان انتقال دادە شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شنبە ۸ مرداد ١۴٠١، هالە صفرزادە فعال حقوق زنان بعد از چهار ماە قرنطینە در زندان کچویی کرج بە بند چهار این زندان انتقال دادە شد.

هالە صفرزادە در ٢٠ اسفند ١۴٠٠ همراە با همسرش علیرضا ثقفی در مراسم یادبود صمد شعبانی بازداشت و برای سپری‌کردن یک سال محکومیت خود راهی زندان کرج شد.

هالە صفرزادە معلم، مترجم و نویسندە و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، پیشتر توسط شعبەی ۶ دادگاە تجدیدنظر استان البرز بە اتهام »تبلیغ علیە نظام ایران« بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.