سینما ماندانا در تهران و ١٢ واحد نصفی در آمل پلمب شدن

سینما ماندانا به دستور دادسرای هشت و به دلیل «عدم رعایت حجاب» پلمب شد. در شهرستان آمل نیز ١٢ واحد نصفی بدلیل هر آنچە «بد پوششی» عنوان شدە پلمب شده است.

مرکز خبر- سینما ماندانا در تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب اجباری» به دستور دادسرای ٨ تهران توسط نیروهای امنیتی پلمب شد. این در حالیست که در شهرستان آمل نیز ١٢ واحد صنفی در راستای اجرای طرح «عفاف و حجاب» پلمب شده‌اند.

محمد قاصد اشرفی مدیر سینما ماندانا در این خصوص گفته است: پلیس دلیل پلمب این سینما را «بی حجابی مخاطبان» دانست و دو فریم عکس به ما نشان داده اند که در آن دختر ١٢ ساله‌ای شلوار کوتاه پوشیده است و روسری ندارد.

نداشتن پوشش اجباری یک زن از دیگر دلایل پلمب این سینما عنوان شدە است.

همچنین رسانەهای حکومتی از پلمب دوازده واحد صنفی در یکی از پاساژهای شهرستان آمل بە دلیل عدم پایبندی بە پوشش اجباری خبر دادند.

طی روزهای اخیر و اجرایی شدن طرح  حجاب و عفاف «پوشش اجباری» از سوی نیروهای امنیتی پلمب گسترده واحدهای صنفی و اشکال جدید سرکوب زنان روز به روز بیشتر می‌شود و زنان با بی اعتنایی به این فشارها در مقابل این طرح ایستادگی می‌کنند.