نقاشی آثاری زیبا بر دیوارهای بغداد

وجدان ماجد از طریق نقاشی بر دیوار جلوەای زیبا بە شهر بخشیدە و تلاش می‌کند از طریق هنر تاریخ شهر را بە نسل جدید معرفی کند.

مرکز خبر- وجدان ماجد ۴٩ سالە، نقاش و اهل بغداد است، او از طریق قلمو و طرح نقش بر دیوارهای بغداد جلوەای زیبا بە شهر می‌بخشد. همچنین در تلاش است با این کار شخصیت‌های برجستەی عراق و جهان از جملە زها حدید، مادر ترزا، علی وردی و بسیاری از شخصیت‌های شناختە شدەی تاریخی و ادبی را بە نسل جدید معرفی ‌کند.

وجدان با این طرح توانستە زیبایی‌های شهر کە در بین دیوارهای بلند و سازەهای بزرگ ساختمانی غرق شدە را نمایان سازد. وجدان حدود ١۴ سال است کە بە نقاشی می‌پردازد و تاکنون در مناطق مختلف شهر ٢٠ نقاشی بر دیوارها نقش کردە است.

 وجدان در مورد نقاشی دیوارها می‌گوید پیش‌تر او نیز تنها در نمایشگاەها و بە شیوەی سنتی نقاشی‌های خود را بە نمایش گذاشتە اما امروز هنر او برای همە است و شهروندان از هر قشری می‌توانند بینندەی کارهای او باشند.

با اینکە هنر وجدان جلوەای زیبا بە شهری کە با دیوارهای بتنی و کابل‌های برق تنیدە شدە بخشیدە اما همانگونە کە خود می‌گوید در کشوری با ذهنیتی مردسالار این کار برای زنان «چالشی بزرگ» است.