تداوم قیام شبانه در سراسر ایران

مردم شهرهای مختلف ایران به مبارزات شبانه‌ی خود دولت علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دادند.

مرکز خبر-  شامگاه پنجشنبه ٣ آذر ماه، مردم شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها علیه جنایات دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای حمایت از مردم روژهلات کوردستان، قیام شبانه‌ی خود را ادامه دادند.

بسیاری از مناطق تهران از جمله تئاتر شهر، ولیعصر، ستارخان، تهرانپارس و نارمک، مردم در حمایت از مردم روژهلات کوردستان شعار سردادند.

قزوین، مشهد، مهر، همدان، مازندران و چندین شهر دیگر نیز در محکوم کردن کشتار مردم روژهلات کوردستان به خیابان آمدند.

معترضان با نصب بنرهای حمایتی، آتش زدن بنرها و نمادهای حکومتی، به آتش کشیدن مکان‌های بسیجی و دولتی و خانه‌ی وابستگان دولت، برای بیش از ۶٠ روز متوالی، مخالفت خود با این نظام را فریاد زدند.