تداوم فشارها بر مخالفان حجاب اجباری؛ از تهدید قانونی تا ضرب وشتم خیابانی

در ادامەی فشارهای جمهوری اسلامی بر زنان و مخالفان حجاب اجباری چندین نفر در ورزنه بازداشت و دو زن نیز در شاندیز مورد حملە قرار گرفتند.

مرکز خبر- در پی تشدید اهانت‌‌ها و هجوم وحشیانەی آمرین بە معروف علیە مخالفان حجاب اجباری، دو زن مورد حمله قرار گرفتە و چندین نفر نیز بازداشت شدند.

براساس تصاویر منتشر شدە در مغازه‌ای در شهرستان شاندیز دو زن که گویا مادر و فرزند هستند پس از مشاجرە با فردی از آمرین بە معروف مورد حملە قرار گرفتە و سپس فرد مذكور سطل ماست را بر سر آنان می‌ریزد.

این اقدام با واکنش شدید کاربران و فعالان سیاسی و مدنی مواجە شدە و بعضی از کاربران با راەندازی کمپین سطل ماست اعلام کردەاند آمرین امربە معروف کە با اشکال مختلف بە زنان توهین می‌کنند مجازات خواهند شد.

همچنین در شهرستان ورزنه نیز  در پی دخالت چند فرد در نوع پوشش شماری از شهروندان و بروز درگیری میان آنها، ٥ شهروند مخالف حجاب اجباری بازداشت شدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این مورد مدعی شدە است: در یکی از مراکز گردشگری شهرستان ورزنه آمرین به معروف در حال انجام وظیفه قانونی بودند که برخی از افراد فعال در مرکز گردشگری برای آمرین به معروف ایجاد مزاحمت کرده و از انجام ماموریت آنها جلوگیری کردند و پس از تعقیب آنها، اقدام به ضرب و شتم آمرین کردند، با دستور ویژه قضایی و اقدامات فراجا، پنج نفر از عاملان دستگیر و به پرونده این افراد به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

در همین راستا لطف‌الله دژکام نماینده‌ی علی خامنه‌ای در استان فارس در زمنیەی برخورد با مخالفان حجاب اجباری و با بیان اینکە بی‌حجابی مقدمەای برای فحشا است از راەاندازی سامانه‌ی مردم‌رسی برای گزارش افراد مخالف حجاب اجباری و برخورد با زنان خبر داد.

امامان جمعەی مشهد، شیراز، بندرلنگە نیز با تأیید با حمایت از این سخنان نمایندەای علی خامنەای و سامانەی زن‌ستیز اعلام کردند کە مبارزە با مخالفان حجاب اجباری با ید در دستور کار قرار گیرد و تذکر شفاهی، امربە معروف و نهی از منکر را همە باید انجام دهند.

امام جمعەی مشهد همچنین خیزش انقلابی هفت ماە اخیر را اغتشاشات داخلی عنوان کردە و گفتە است کە افرادی ناآگاە تحت تأثیر توطئە و رسانەهای مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفتند، همچنین شکستن تفکیک جنسیتی در دانشگاەها را فساد خواندە و بر برخورد شدید با آنان تأکید کردە است.

امام جمعەی لنگرود نیز روز گذشتە زنان را هدف قرار داد و گفت: دشمن بە دنبال ایجاد انحراف در فکر اعتقاد و رفتار زنان جامعە است. این امام جمعە از مردم خواست نهی از منکر کنند و فروشندگان بە مخالفان حجاب اجباری چیزی نفروشند و ادارات خدمتی بە این افراد نکنند.

مجمع رهروان امر بە معروف و نهی از منکر شهر قم نیز در همین زمینە با ارسال پیامکی اعلام کردەاند کە از این پس در مساجد شعار مرگ بر بی‌حجاب سر دادە شود.

محسن اژه‌ای رئیس قوه‌ی قضائیه نیز پوشش آزاد زنان و مخالفت آنان با حجابی کە کە بر آنان تحمیل شدە را دشمنی با نظام و ارزش‌‌های آن عنوان کردە و گفتە است این افراد مجازات خواهند شد چون نوع پوشش آنها مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند.

با شروع ماە رمضان برخوردهای سیستماتیک و سازماندهی شدەی فیزیکی و خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی و بسیجی علیە زنان در شهرهای مختلف شدت گرفتە است و امامان جمعە نیز با با سخنان تند و زن‌ستیز قصد دارند جامعە را علیە زنان بسیج کردە تا شاید بتوانند آتش انقلابی کە با رهبری زنان شعلەور شدە را خاموش کنند و حکومت مردسالاری و زن‌ستیز خود را تداوم بخشند.