قیام «ژن ژیان ئازادی» همچنان ادامه دارد

در هفتمین ماە از انقلاب ژینایی کە با رهبری زنان آغاز شد اعتراضات با اشکال گوناگون علیە جمهوری اسلامی همچنان ادامە دارد.

مرکز خبر- در حالیکە هفت ماە است انقلاب زن زندگی آزادی با پیشگامی زنان همچنان در مقابل جمهوری اسلامی ایستادە است شب گذشتە نیز آزادیخواهان با اشکال گوناگون بر تداوم آن تأکید کردند.

بر اساس تصاویر منتشر شدە معترضین در شهرهای مختلف کوردستان، بلوچستان و ایران با سردادن شعار، افروختن آتش در خیابان‌‌ها، آتش زدن بنرهای حکومتی، رقص و پایکوبی در جاهای مختلف و شعار نویسی بر ادامەی انقلاب تا رسیدن بە آزادی کە ماەهاست برای آن خون می‌دهند، تأکید کردند.

گفتە شدە است نیروهای حکومتی و بسیجی نیز همچنان برای جلوگیری از گسترش اعتراضات زنان را هدف قرار دادە و در جاهای مختلف آنها را تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.