«خشونت و فشار علیه مدافعان حقوق بشر را متوقف کنید»

مدافعان حقوق بشر به خشونت پلیس علیه زیلان گوموش رئیس مشترک شعبه IHD ازمیر، واکنش نشان دادند.

مرکز خبر - براساس گزارش‌های منتشر شدە پلیس ضمن  تعقیب زیلان گوموش، رئیس مشترک IHD ازمیر، وی را مورد خشونت قرار دادە و تهدید کردەاند.

انجمن حقوق بشر (İHD)، انجمن وکلای آزاد (OHD)، انجمن وکلای همدم(ÇHD) و بنیاد حقوق بشر ترکیه (TIHV)، با حضور نمایندگان احزاب و نهادهای سیاسی در یک کنفرانس مطبوعاتی به این مسئلە واکنش نشان دادند. گولای بیلیجی، مدیر IHD ازمیر در ابتدای این نشست سخنرانی کرد.

گولای بیلیجی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکە زیلان گوموش در روزهای اخیر و هنگام پرداختن بە فعالیت‌های روزانە خود مورد تعقیب قرار گرفتە است، گفت: وی هنگام استفادە از حمل  ونقل عمومی مورد تعقیب قرار گرفتە و هنگام پیادە شدن افرادی راە وی را مسدود کردە و وی را تهدید کردەاند. خشونت پلیس علیە زیلان گوموش بە دلیل فعالیت‌های وی در انجمن حقوق بشر بودە است. این خشونت جز تلاش برای ساکت نمودن فعالین حقوق بشر و سرکوب مبارزات حقوق بشری معنی دیگری ندارد.

وی در ادامە افزود از زمانی کە انجمن حقوق بشر تاسیس شدە است، نقض‌های حقوق بشری، حکم‌های ناعادلانە، صلح، شکنجە و مرگ‌های مشکوک زندان و بسیاری از مسائل دیگر حقوق بشری را مورد بررسی قرار دادە است. وی همچنین تایید کرد کە در این مدت ٢٣ عضو انجمن حقوق بشر در جنایت‌های «عامل ناشناس» زندگی خود را از دست دادەاند.

گولای گون بیلیجی با تاکید بر اینکە آنها برای بە رسمیت شناختن حقوق و آزادی خلق‌های ترکیە مبارزە خواهند کرد، افزود: فشار و خشونت علیە مدافعان حقوق بشر را متوقف کنید. باید خشونت پلیس علیە رفیق ما زیلان گوموش فورا متوقف شود. ما اعلام می‌داریم که روند تحقیقات اداری و قضایی لازم را از پلیس و افشای و مجازات مسئولین پیگیری خواهیم کرد. زیلان گوموش تنها نیست.