حقوق زندانیان زندان آمد تضییع می‌شود

زنان زندانی در آمد در نامەای، در خصوص تضییع حقوق خود تاکید کرده و اعلام کردە اند که تفتیش بدنی بدون لباس به امری عادی تبدیل شده است، بیماران را با جفت کلپچە بە بیمارستان می برند، مجریان خودسرانە عمل می کنند و پوشیدن شلوار محلی ممنوع است.

مدینە مامداوغلو

آمد - زندانیان در ترکیە و کوردستان کە با نقض حق حیات مواجەاند، در تلاش برای اعلام وضعیت سلامتی خود هستند. علیرغم تقاضای خانواده­ها و وکلا، تغییری در سیاست­ها نسبت به وضعیت زندانیان در زندان‌ها ایجاد نشده و حق درمان زندانیان بیمار همچنان نقض می‌شود. زندانیان در زندان زنان آمد در خصوص مشکلات پیش آمده، نامەای به انجمن حقوق بشر شعبه آمد ارسال کردند. بازداشت شدگان که در این نامه درباره تخلفات نوشتەاند، از افکار عمومی دموکراتیک خواستند تا برای مشکلات راه حلی بیابند.

 

«تفتیش بدنی بدون لباس، بە یک امری عادی مبدل شدە است»

در این نامه به بسیاری از مشکلات از جمله تفتیش بدنی بدون لباس، دوربین های موجود در بخش ها و مشکلاتی که زندانیان برای مراجعه به بیمارستان با آن مواجه هستند، توجه شده است.  در این نامه آمده است که بازرسی بدون لباس، تحت عنوان "تفتیش تفصیلی" در زندان اعمال شده و این وضعیت در حین بازداشت به یک روال تبدیل شده است. محتویات این نامه حاکی از ضرب و شتم بازداشت شدگان معترض به تفتیش بدون لباس در اتاق‌های بدون دوربین است. تفتیش‌ها همچون عملیات‌های ضربتی تحت عنوان تفتیش کلی و جزئی انجام می‌شود و در حین تفتیش کلیه وسایل ما را به زمین پرتاب کردە و آسیب می‌بیند و در هر بازرسی به دلایل مختلف و بە صورت خودسرانە وسایل ما ضبط می‌شود.

 

«آسایشگاە و هواخوری را با دوربین کنترل می­کنند»

با اشاره به اینکه بخش‌ها و هواخوری  ٢۴ ساعته، توسط دوربین نظارت می‌شود، بدین شیوە  ادامه داد: کسانی که محافظه کاری را بر جامعه تحمیل می‌کنند، خود بدون هیچ تردیدی زنان زندانی در سرویس بهداشتی را کنترل می‌کنند. زندگی خصوصی ما به نام "امنیت"، عمومی می‌شود. این احساس تحت نظارت بودن، یک خشونت روانی است که در ان فرد مجبور است به طور مداوم رفتار خود را تحت کنترل نگە دارد. لازم است  در نظر گرفتە شود کە در شرایط آب و هوایی گرم، پروژکتورهایی پر قدری کە در چهار طرف محوطە تعبیە شدەاند کە در طول شب روشن هستند و این امر باعث اختلال در خواب و کیفیت آن می‌شود و این خود نمونەایی از نقض حقوق ما می‌باشد.

 

«مداومت استفادە از دو دستبند»

نامه زندانیان با این اطلاعات ادامه یافت: در راه بیمارستان، سرباز به بیمارانی که عازم بیمارستان هستند، دو دستبند می­زند و آنها را بە خودش کلپچە می­کند. بدین شیوە از شکنجە بیماران نیز قافل نمی‌شوند. این عمل تحت عنوان "امنیت" مصداق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است. درخواست‌های قبلی ما در خصوص این اعمال بی نتیجە ماندە است. نقض حقوقمان کە بە دلیل شیوع بیماری همە گیر، بر ما تحمیل شد، همچنان با مجازات‌های انضباتی خودسرانە بە اجرا در می‌آیند، کە  این امر موجب منزوی گشتن ما شدە است. علی رغم وجود قوانینی من جملە ارتباط برقرار کردن با دیگر زندانیان و حضور در دورەها و ورزش‌های مشترک، ما از برخورداری از حقوق‌ها منع شدەایم.

 

«شلوار از لیست لباس‌ها حذف شد»

 بازداشت شدگان که اظهار داشتند نمی‌توانند بە روزنامەهای مخالف دولت دسترسی یابند، اشاره کردند که زندان دائما در مورد لباس مشکلات زیادی را برایشان بە وجود می‌آوردند. در حالی که بازداشت شدگان اظهار داشتند شلواری که قبلا در لیست سهمیە لباس بوده، از لیست حذف شدە است، روز بە روز رنگ‌های بیشتری را ممنوع اعلام می­کنند و لباس­های  دارای نوشته چاپی به دلایل امنیتی خریداری نمی‌شوند. با اعمال چنین رفتارهای خودسرانەایی، ما شاهد تشدد اقتصادی هستیم. شلواری که قبلا جزو سهمیه پوشاک بود از لیست حذف شده است. اگرچه با نادیدە گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، شلوار محلی که عنصر فرهنگی منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم، لباسی است که همه مردم منطقه ما از آن استفاده می‌کنند، به راحتی آن را از سهمیه پوشاک خارج کردند.

 

«از آزادی زندانیان جلوگیری می­شود»

بازداشت شدگان با بیان اینکه به دلیل تهیه نکردن غذا در شرایط بهداشتی دچار مشکلات سلامتی می‌شوند، در نهایت از برخورداری از حقوقشان در زندان باز می‌مانند. با اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است، اختیارات گستردەای که به هیئت نظارت بر زندان­ها اعطا شده است کە مورد سوء استفاده قرار می­گیرد و باعث افزایش قربانی شدن و نقض حقوق ما می‌شود.

در تاریخ ١٢.٠٢.٢٠٢٣،  "آزادی مشروط"، یکی از دوستان هم­بند ما، توسط هیئت نظارت زندان، با تشخیص اینکە وضعیت سلامت وی مساعد نیست، از آزادیش جلوگیری کردند. هیئت نظارت بر زندان که نتوانست هیچ بهانه‌ای بیابد با وجود اینکە هیچ مجازات انضباطی در گزارش وی وجود نداشت، از قدرت و وظیفه خود سوء استفاده کردە و با ارائەی توجیهاتی، باعث نقض حقوق بشر شده است.

شعبه IHD آمد، در خصوص نقض حقوق بشر زندانیان، از کمیسیون حقوق بشر پارلمان، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های وزارت عدلیه، اداره مربوطه زندان و دفتر دادستانی عمومی آمد شکایت کیفری بە عمل آوردند.