حمایت آتنا دائمی از معترضین: درد داریم ولی درد زایمان است و امید داریم بە تولید ایران سالم

از آغاز اعتراضات در ایران، آتنا دائمی حامی معترضین بودە و در جدیدترین توییت خود نوشتە است با اینکە در شرایط وخیم هستیم و درد داریم ولی این درد، درد زایمان است و امید داریم بە تولد ایران سالم.

مرکز خبر- آتنا دائمی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق با رشتە توییت‌هایی از اعتراضات حمایت کردە و نوشتە است: «کشتە دادیم و با دیدن هرکدام درد کشیدیم، اکثر فعالان و معترضان بازداشت و در شرایط وخیم هستند، درد داریم ولی این درد، درد زایمان است و امید داریم بە تولد ایران سالم.. پس تحمل می‌کنیم.»

وی در توییتی دیگر با اشارە بە اینکە این مردم هستند کە ما را رهبری می‌کنند نوشتە است: مردم ایران بدون رهبر و لیدر به خیابان‌ها آمدند و با شعارها و روش مبارزه خود پیام بزرگی نه فقط به حکومت ج.ا بلکه به تمام افراد و گروه های سیاسیی در پی قدرت اعلام کرده‌اند! این مردم هستند که ما را رهبری می‌کنند و آینده ساز هستند!

آتنا دائمی فعال مدنی کە بە اتهام «تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی و توهین بە خامنەای» بە مدت ۵ سال در زندان اوین دوران محکومتی خود را سپری کرد و در بهمن سال ١۴٠٠ آزاد شدە بود، پس از مرگ ژینا امینی و با شروع اعتراضات سراسری در ایران حمایت خود را از مردم اعلام کرد.

وی در حمایت از جوانان معترض، تشکل‌‌ها را برای پشتیبانی از این نسل بە خیابان‌‌ها فراخواندە و در توییتر نوشت: «جمهوری اسلامی هر چە پلیدی در آستین دارد رو کردە بە مردمی کە ۴٣ سال تحت این پلیدی‌‌ها زیستەاند حالا در خیابانند و دنیا شاهد آن است آن هم با قطعی گستردەی اینترنت! »

 آتنا دائمی در یکی دیگر از توییت‌های خود اعتصاب را حق قانونی برشمردە و نوشتە است: «با اعتصابات سراسری بە اعتراضات بپیوندید! آنها کە در خیابان‌‌ها با دست خالی می‌جنگند، بازداشت و کشتە می‌شوند، برای من و تو رفتەاند.»

همچنین پدر وی حسین دائمی نیز با انتشار تصویری از ضرب و شتم یک دختر توسط یگان ویژە نوشتە است: «فردا روز هم نگویید این دختر مریضی پیش زمینەای داشتە، قبلا مغزش جراحی شدە بود، ما می‌دانیم عامل کشتار شمایید.»

حمایت خانوادەی آتنا دائمی از معترضین در حالی صورت می‌گیرد کە در همان روزهای نخست اعتراضات هانیە دائمی و همسرش حسین فاتحی بازداشت شدند.