ضرب و شتم و کارمندان بهداشت زن در بلخ

طبق گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، شماری از کارمندان زن در بیمارستان حوزوی ابوعلی‌سینای بلخی در شهر مزار‌شریف، مرکز ولایت بلخ توسط گروه طالبان مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند.

 

مرکز خبر- بر اساس گزارش رخشانه، شماری از کارمندان زن در بیمارستان حوزوی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ مورد بدرفتاری، اهانت و ضرب و شتم گروە طالبان قرار گرفتەاند.

طبق این گزارش مسئول نظارت امر بە معروف طالبان در این بیمارستان با زنان رفتار نامناسب داشتە و گاهی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادە و یا از محل کارشان اخراج کردە است.

در این گزارش آمدە است چند روز پیش چندین نفر از کارمندان زن این بیمارستان حین کار توسط نمایندە امر بە معروف مورد بازجویی قرار گرفتە و پس از آنکە آنها را بدحجاب خطاب کردە کارت هویتشان را نیز ضبط می‌کند، اما طبق گفتەهای این کارمندان آنها پوشش مطابق دستور طالبان داشتە و تنها ماسک نزدە بودند.

همچنین یکی دیگر از کارمندان زن در این گزارش گفتە است: چندی پیش نیز نمایندەی امر بە معروف یکی از دختران ستارژبخش«نرسنگ» را بە دلیل عدم استفادە از ماسک مورد ضرب و شتم قرار دادند.

طبق این گزارش کارمندان بهداشت در حالی از برخوردهای نامناسب طالبان شکایت دارند کە حتی زنان عادی در جادەها و مکان‌‌های عمومی بدون ماسک و با پوشش اختیاری را هم مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە آنها اهانت می‌کنند.

گفتنی‌ست پس از تسلط طالبان بر افغانستان محدودیت‌‌های شدیدی علیە مردم افغانستان بەویژە زنان اعمال شد. مدارس، دانشگاەها و آموزشگاەهای دختران مسدود و در ادامەی فشارها و محدودیت‌‌ها در مراکز اداری مبنی بر پوشش مطابق دستورات طالبان، شماری از زنان کارمند و شاغل از حضور در محل کار خود منع شدند.