بررسی ابعاد جدید پرونده قتل سمیه مام خضری و بازداشت قاتل

قاتل سمیه مام خضری در بوکان ادعا کرده بود که با سمیه خودکشی کرده است ولی جواب پزشکی قانونی مشکوک اعلام شده است و قاتل به جرم زن کشی بازداشت شد.

 

بوکان – براساس گزارش‌هایی کە از نزدیکان خانوادە سمیە مام خضری دریافت کردەایم، پس از گذشت بیش از یک ماە از قتل سمیە، قاتل کە همسر سابق وی می‌باشد، دستگیر شدە است.

بە گفتەی منابع مطلع سمیه از همسر سابقش جدا شده بود اما قاتل با بهانه‌ای او را به داخل خودروی خود بردە و قرص برنج بە وی خوراندە است. قاتل برای اینکە بە قتل متهم نشود خود نیز قرص خواب خوردە و بە همین دلیل بە بمیارستان منتقل شدە بود، اما پس از مدت‌ها نتایج پزشکی  قانونی نشان داد کە مرگ سمیە قتل بودە کە بە دست همسر سابق انجام شدە نە خودکشی.

 در بین بیشتر زن کشی‌ها، مرگ زنان توسط خانواده‌ها یک امر طبیعی جلوه داده می‌شود ولی در مورد سمیه، افراد نزدیک خانواده او اعم از زنان و مردان برای دادخواهی قتل او تلاش می‌کنند که جای امید برای زنان است.

در این زمینه خبرگزاری ما با یکی از اعضای نزدیک خانواده سمیه گفت‌وگویی داشته است.

او در مورد سمیه می گوید: «سمیه ٢٢سال داشت، اهل روستای شیخلر واقع در  ۴ کیلومتری بوکان بود. سمیه سه سال پیش با قاتل ازدواج کرد سه ماه با هم زندگی کردند بعد با توافق هر دو از هم دیگر جدا شدند، بعد از مدتی سمیه خواستگار داشت و قاتل هم این موضوع را که شنیده بود به دنبال انتقام بوده که همیشه او را تهدید می‌کرد و از قبل برایش نقشه کشیده بود».

در مورد قتل سمیه می گوید: «روز٢٣ مهر ساعت ٢، سمیه به راه می‌افتد که به دانشگاه برود یک دفعه ناپدید می‌شود و قاتل ایشان را به بیرون از شهر می‌برد و با ترفند دارو بە او خوراندە تا سمیە حالش خراب می‌شود، بعد از اینکە سمیه بیهوش می‌شود قاتل او را رها می‌کند و به خانه بر می‌گردد، حدود نیم ساعت بعد با خانواده خود تماس می‌گیرد که احتمال دارد سمیه فوت کرده باشد. خواهر قاتل، او را به بیمارستان می‌برد و قاتل قرص خواب خورده بود و خانواده در بیمارستان اعلام کردند هر دو خودکشی کردند تا راز قتل پنهان بماند. بعداز  ۴ الی ۵ ساعت که گذشت خانواده ما خبر نداشتیم به بیمارستان که رسیدیم از هژار فتاحی شکایت کردیم ولی بازداشت نشد و در چند روز گذشته بعد از گذشت هفته‌ها قتل او مشکوک اعلام شد و قاتل بازداشت شد».

زن کشی زیر نام ناموس، فرهنگ و قانون، نامی آشنا است کە زنان بسیاری را بە کام مرگ می‌کشاند. در زن کشی‌ها زنان به دست افراد نزدیک خانواده به قتل می‌رسند ولی بعضی از زن‌کشی‌ها مشکوک و خانواده‌ها آن را خودکشی و یا مرگ طبیعی اعلام می‌کنند. زنان در جوامع مختلف به اشکال متعدد سرکوب و سانسور می‌شوند در خاورمیانه همسر، خانواده و پدر تنها  کنترل کننده بدن زنان نیستند بلکه حتی مردان فامیل نیز در کنترل کردن و خشونت علیە آنها نقش دارند.

قانون حمایتی نە تنها برای زنان وجود ندارد بلکە خود قانون تسهیل‌کنندە خشونت علیە زنان است و در این بین زنانی کە از همسر خود جدا شدەاند بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند.