از پلمپ اماکن عمومی تا محدودیت شدید بر زنان

در پی تشدید فشارهای حکومتی بر زنان و مخالفان قوانین تحمیلی جمهوری اسلامی، یک مجموعه‌ی گردشگری پلمپ و قرار است جلوگیری از ورود زنان با پوشش آزاد بە مکان‌های عمومی در رأس اجرا قرار گیرد.

مرکز خبر- در ادامەی روند فشارهای حاکمیت ایران بە زنان و تداخل نیروهای حکومتی در نوع پوشش افراد و سبک زندگی آنها، یک مجموعه‌ی گردشگری در کاشان پلمپ شد.

گفتە شدە است این مجموعە بە دلیل مخالفت با قوانین و شئوناتی کە حاکمیت بر جامعە تحمیل کردە، پلمپ شدە است.

همچنین مجتبی عبدالهی استاندار البرز در زمینەی برخورد با مخالفان حجاب اجباری و با اشار بە اینکە این اقدامات در راستای رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود، اعلام کرد: از ورود افراد با پوششی مخالف قوانین نظام بە اماکن عمومی مانند مراکز تجاری، تفریحی، تفرجگاهی و گردشگری جلوگیری می‌شود.

گفتنی‌ست بعد از خیزش انقلابی اخیر، نهادهای قانون‌گذار و اجرایی مانند ستاد امربە معروف و نهی از منکر با اجرای برنامەهای حجاب اجباری و تحمیلی بە خصوص طی چند روز اخیر فشار مضاعفی را بر شهروندان وارد کردەاند.