اعتصاب شهروندان همراه با محاصره سردشت

کسبه و بازاریان شهر سردشت دست به اعتصاب زدند، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تمام ورودی‌های این شهر را مسدود کرده و رفت و آمد را محدود کرده است.

سردشت- از صبح امروز پنجشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۱، کسبه و بازاریان شهر سردشت دست به اعتصاب زدند. نیروهای امنیتی و  سپاه پاسداران ورودی‌های اصلی و فرعی سردشت را مسدود کرده و تمام ماشین‌ها را بازرسی کامل می کنند.

 

از صبح امروز بعداز فراخوان‌های منتشرشده برای اعتصاب در حمایت از قیام مردم کوردستان، بازاریان شهر سردشت دست به اعتصاب زدند.اعتصاب‌هادر سردشت فشاراقتصادی زیادی را به مردم این شهر وارد کرده است با این حال، با هر فراخوانی که بعد از قیام «ژن، ژیان، آزادی» برای اعتصاب زده شده است، شهروندان با بستن مغازه‌هایشان به آن پاسخ مثبت داده‌اند.

 

از روز چهارشنبه دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۲۵۰ماشین نظامی را به شهر سردشت گسیل داده است و به‌ صورت غیر رسمی حکومت نظامی برقرار کرده است. تمام ورودی‌های شهر سردشت شامل جاده های شهری و روستایی را با بلوک‌های بتنی مسدود کرده و ایست بازرسی دایر کرده اند.

نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به منظور ترس و ارعاب تمامی شهروندانی را که به شهر سردشت وارد یا خارج می‌شوند، کنترل کرده و در صورتی که در ماشین شهروندان اشیایی مانند چاقو وجود داشته باشد، آن‌ها را ضبط می‌کنند. در بعضی از مسیرها چند ایست بازرسی وجود دارد، در مورد مسیر مسافران پرسو جو می کنند و گاهی تلفن همراه آنان را بررسی می‌کنند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به چندین محله در سطح شهر یورش برده‌، اثاثیه منازل آنان را به هم ریخته و شهروندانی را هم بازداشت کرده‌اند.