اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان وان

زندانیان سیاسی در اعتراض بە افزایش نقض حقوق در زندان وان، دست بە اعتصاب غذا زدند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، از ١ اوت ٢٠٢٢، زندانیان سیاسی زندان وان در اعتراض بە افزایش نقض حقوق در زندان اعتصاب غذا را آغاز کردەاند.

 بر اساس اطلاعات منتشر شدە از خانوادە‌ی این زندانیان، زندانیان درخواست‌هایی مبنی بر اعمال خودسرانەی ادارەی زندان، بە مجلس، وزارت دادگستری و دادستانی ارسال کردە و از اول ماە جاری دست بە اعتصاب غذا زدەاند.

شایان ذکر است اعتصاب غذای زندانیان کە از اول ماە اوت آغاز شدە و بە دور دوم رسیدە است، پایان آن اعلام نشدە و مشخص نیست تا چند روز ادامە خواهد داشت.