اجرای نمایشی با موضوع مثلە کردن جنسی (ختنە) زنان و کودک‌همسری

کودک‌همسری و مثلە کردن جنسی از جملە پدیدەهای تحمیل شدە بر زنان است، بنیاد مسائل زنان با هدف جلب توجە بە این پدیدەها در کشور مصر نمایشنامەای اجرا و ارائە داد.

اسما فتحی

 

قاهرە-  قاهرەی پایتخت مصر شاهد اجرای نمایشی بە سرپرستی بنیاد مسائل زنان با هدف جلب توجە جامعەی مصر بە پدیدەهای کودک‌همسری و مثلە کردن جنسی (ختنە) زنان، همچنین تاثیرات روحی و جسمی آن بود.

در نمایشنامە داستان‌های متفاوتی از زنانی کە این پدیدەهای را تجربە کردە بودند بازگو شد. پس از پایان نمایش بینندگان و بازیگران در مورد این پدیدەها بە بحث و گفت‌وگو پرداختند.

ناهید عماره، رئیس مشاوره روانشناسی برنامه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان بنیاد مسائل زنان مصر، تاکید کرد نمایش با هدف افزایش آگاهی‌رسانی بە جامعە در قالب فعالیت‌های پروژەای اجرا خواهد شد.

 

ترتیب دادن برنامه‌ها و نمایش‌هایی برای معضلات اجتماعی

ناهید عماره با اشاره به اینکه برای طرح این معضلات اجتماعی از برنامه‌های آگاهی‌بخشی و نمایش تئاتر استفاده می‌شود، تاکید کرد از سال ١٩٩۵ برای رفع این معضلات و یا کاهش آن فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه کار در این زمینه با سرعت تمام ادامه دارد، درباره‌ی آنچه زنان در موارد کودک‌همسری و ختنە تجربه می‌کنند، گفت: زنان بالای ٧٠ سال سن را در حین کار شناختم کە روزی کە در سن ٨ سالی ختنه شدند را با تمام جزئیات به یاد می‌آوردند.

ناهید عماره خاطرنشان کرد: پیش‌نویس جدیدی در خصوص ازدواج کودکان برای تغییر بند «عقد سند ازدواج کودکان» وجود دارد و بر این اساس گفته می‌شود کودکان زیر ١٨ سال نمی‌توانند ازدواج کنند.