«اجازه نمی‌دهند که دوران کودکیمان را زندگی کنیم»

مادران کودکان مجروح در حملات اخیر دولت اشغالگر ترکیە ضمن محکوم کردن این حملات گفتند: کودکان باید دوران کودکی خود را در آرامش بگذرانند و بە دور از حملە و جنگ باشند، این اولین بار نیست اردوغان کودکان را هدف قرار می‌دهد.

شهبا- روز جمعە ۵ آگوست ٢٠٢٢، پهبادهای دولت اشغالگر ترکیە شهر تل رفعت در کانتون شهبا را هدف قرار دادند کە در نتیجەی این حملات ٩ غیرنظامی از مهاجران عفرین از جملە ۵ کودک زخمی شدە و برای مداوا بە بیمارستان آورین منطقەی فافین منتقل شدەاند. محمود غریب ممو ۶ سالە بە دلیل شدت جراحات بە بیمارستان حلب منتقل شدە و وضعیت وی همچنان نامشخص و زندگیش در خطر است، در همین راستا مادران و کودکان مجروح، نظرات خود را با خبرگزاری ما در مورد حملات صورت گرفتە بیان کردند.

 

«گناە کودکان چیست؟»

مریم موسی، مادر کودک مجروح اَولین حیدر ضمن محکوم‌کردن این حملات گفت: ما از خانەها و سرزمین خود آوارە شدیم و تنها برای محافظت از فرزندانمان از دست دولت ترکیە فرار کردیم، هواپیماهای ترکیە هر روز حملە کردە و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد کە حملات دیروز نمونەای از آن است، این کودکان چە گناهی دارند کە در این سن مجروح و شهید می‌شوند. خدا ما را کورد آفریدە و تا آخرین نفس با این هویت زندگی خواهیم کرد. درخواست ما از جامعەی جهانی این است در برابر حملات دولت ترکیە بایستند. اردوغان از اشغال عفرین احساس راحتی نکرد، او می‌خواهد یکبار دیگر ما را آواره کند، اما ما عفرین را می‌خواهیم.

 

«من می‌خواهم کودکیم را در آرامش بگذارنم»

اَولین حیدر ١٣ سالە کە در اثر حملات روز گذشتە مجروح شدە بود، دربارەی این حادثە گفت: دیروز من و دوستم در مغازە بودیم، پس از بازگشت بە خانە بر اثر توپ‌باران دولت ترکیە مجروح شدە و بە بیمارستان منتقل شدم. ما کودکان حق داریم در آرامش زندگی کنیم، ما هر روز از ترس حملات ترکیە در ترس زندگی می‌کنیم.

 

«این اولین بار نیست کە کودکان هدف قرار می‌گیرند»

دنیا حسن عثمان مادر حسن قاسم کە در حملات اخیر ترکیە مجروح شدە بود، نظر خود را اینگونه بیان کرد: پسرم از ناحیه‌ی پا مجروح شد، بچه‌های ما در حال بازی بودند که هواپیما حمله کرد. چند سال پیش نیز کوچه‌ایی که بچه‌ها در آن بازی می‌کردند را مورد حمله قرار دادند کە در نتیجه، بچه‌های زیادی مجروح و شهید شدند. چند روز پیش نیز این حملات دوبارە صورت گرفت و دختر همسایه‌ی ما شهید شد. تا عفرین آزاد نشود از تل رفعت نمی‌رویم، ما خواهان حق زندگی و آرامش برای خویش و کودکانمان هستیم.

 

«متأسفانە هیچ کس برای دفاع از حقوق کودکان عفرین واکنش نشان نمی‌دهد»

روژین عثمان ضمن محکوم‌کردن حملات دولت اشغالگر ترکیە و هدف قراردادن کودکان بی‌گناە گفت: برای این کودکان تمام جهان را فرامی‌خوانم. اردوغان همیشە کودکان ما را در مقابل چشم جهانیان هدف قرار می‌دهد، متأسفانە هیچ کس واکنشی نشان نمی‌دهد، در سال ٢٠١٩ دوبارە بچەهای ما هدف قرار گرفتند و چند نفر از آنها شهید شدند. دختر خواهرم هم مجروح شد، ما از کشورهای بین‌المللی می‌خواهیم در مقابل این اقدامات بایستند و موضع بگیرند.